Vaša korpa je prazna
0.00 RSD

Zaštita ličnih podataka - SuperHosting.RS

U skladu smo sa novim Zakonom (ZZPL) u potpunosti

I Opšte informacije

Član 1.

Opšta Uredba o zaštiti podataka (u daljem tekstu „GDPR“) Evropske unije (u daljem tekstu „EU“) stupila je na snagu dana 25. maja 2018. godine, i ista donosi novi set pravila kako treba da se postupa sa ličnim podacima lica koji žive u EU. GDPR određuje zaštitu ličnih podataka kao zagarantovano pravo za sve građane širom EU. Usklađen sa GPDR, u Republici Srbiji je počev od 21. avgusta 2019. godine počeo da se primenjuje Zakon o zašiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018), (u daljem tekstu „ZZPL“).

Kao rukovalac podataka o ličnosti prilikom pružanja usluga hostinga, „SUPERHOSTING“ d.o.o. Beograd, Ul. Kneza Mihaila br. 33, 11000 Stari grad, matični broj: 21465542 (u daljem tekstu: „SUPERHOSTING“), u skladu sa GDPR i ZZPL ispunjavana visoke standarde „Privatnosti podataka po dizajnu i po podrazumevanom“. Naglašavamo da se prikuplja, obrađuje i čuva samo zakonom propisan minimum ličnih podataka, i to putem odgovarajućih tehničkih i organizacionih mera.


II Informacije o rukovaocu
Član 2.
 1. Naziv: Superhosting doo Beograd-Stari Grad;
 2. Matični broj: 21465542
 3. Sedište i adresa: ul. Kneza Mihaila br. 33, 11000 Beograd Stari grad;
 4. Adresa za korespodenciju: ul. Kneza Mihaila br. 33, 11000 Beograd Stari grad;
 5. Mejl:
 6. Telefon:+381 63 444 723
III Informacije o licu za zaštitu podataka o ličnosti
Član 3.
 1. Naziv:Predrag Pavličić
 2. Sedište i adresa: ul. Topličin venac 19-21, 11000 Beograd – Stari grad
 3. Adresa za korespodenciju: ul. Topličin venac 19-21, 11000 Beograd – Stari grad
 4. Telefon:+381 63 444 723
 5. Mejl:
IV Informacije o nadzornom organu
Član 4.
 1. Naziv: Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti;
 2. Sedište i adresa: Bulevar kralja Aleksandra br. 15, 11000 Beograd;
 3. Adresa za korespodenciju: Bulevar Kralja Aleksandra br. 15, 11000 Beograd;
 4. Telefon: +38111 3408 900
 5. Mejl: office@poverenik.rs
 6. Web sajt: www.poverenik.rs
Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti u daljem tekstu biće označen kao „Poverenik“.

Osnov za prikupljanje, obradu i čuvanje ličnih podataka korisnika
Član 5.

SUPERHOSTING će da prikuplja lične podatke korisnika u skladu sa odredbama koje regulišu usluge hostinga, registracije domena, korišćenjem virtuelnih i namenskih servera, kao i zaključenjem ugovora sa korisnikom, u skladu sa čl. 12. ZZPL a naročito na osnovu:

 • izričitog pristanka korisnika;
 • ispunjenja obaveza SUPERHOSTING-a preuzetih po osnovu ugovora koji je zaključen sa kupcem/korisnikom;
 • poštovanja zakonskih obaveza koje se odnose na SUPERHOSTING;
 • legitimnog interesa SUPERHOSTING-a.

SUPERHOSTING će kontrolisati lične podatke kupaca kao korisnika naših usluga, i isti će postupati kao rukovalac podataka o ličnosti, shodno ZZPL.

VI Namena i principi za prikupljanje, obradu i čuvanje podataka o ličnosti
Član 6.

SUPERHOSTING prikuplja i obrađuje lične podatke korisnika, koje isti daju u vezi sa korišćenjem naših hosting usluga, za zaključivanje ugovora sa korisnikom kao i u vezi sa pretplatnom na naše događaje, za sledeće svrhe:

 • kreiranje profila za punu funkcionalnost u pružanju naših usluga;
 • individualizacija strana ugovora;
 • registracija učesnika događaja organizovanog od strane SUPERHOSTING-a;
 • računovodstvene svrhe;
 • statističke svrhe;
 • sigurnost informacija;
 • obezbeđivanje primene ugovora radi pružanja odgovarajućih usluga;
 • slanje obaveštenja putem mejlova, najava o promenama u uslugama, preporuka za unapređenje upotrebe platforme, novi i nadograđeni pretplatnički planovi, i drugo;
 • unapređenje i personalizacija servisa putem odgovarajućih ponuda, reklama, promotivnih kampanja, događaja i drugih proizvoda i usluga koje bi mogle da budu interesantne za korisnike;
 • pružanje tehničke podrške putem “ticketing“ sistema ili kol centra;
 • stvaranje internet prodavnice putem Shopiko platforme;
 • pretplata za primanje obaveštenja o poslednjim blogovima objavljenim na korporacijskom blogu SUPERHOSTING-a;
 • ostavljanje odgovora na naše objavljene blogove na korporacijskom blogu SUPERHOSTING-a;

Takođe, SUPERHOSTING će da se pridržava sledećih principa prilikom obrade ličnih podataka korisnika:

 • zakonitost, pravičnost i transparentnost;
 • ograničenje svrha za obradu podataka;
 • relevantnost za svrhu obrade i minimizacija prikupljanja podataka;
 • tačnost i starost podataka;
 • ograničenje čuvanja radi postizanja svrhe;
 • integritet i poverljivost obrade i obezbeđivanje odgovarajućeg nivoa bezbednosti ličnih podataka.

Prilikom obrade i čuvanja ličnih podataka, SUPERHOSTING može da obrađuje i čuva lične podatke radi zaštite svojih legitimnih interesa, a radi ispunjavanja obaveza prema Poreskoj upravi, Ministarstvu unutrašnjih poslova, , kao i svim drugim, organima uprave, sudovima, Republike Srbije.


VII Lični podaci korisnika su predmet prikupljanja, obrade i čuvanja i svrha
Član 7.

SUPERHOSTING će da sprovede ranije u tekstu navedene aktivnosti sa ličnim podacima, u sledeće svrhe:

 • Registracija korisnika na web stranici i primena ugovora o pružanju usluga hostinga, registracija domena, virtuelnog ili namenskog servera, itd. Svrha ovakvih aktivnosti biće kreireanje naloga koji je povezan sa uslugom, a koje korisniku omogućavanju da upravlja sadržajem usluge preko administrativnog panela u skladu sa izabranim planom. Na osnovu prethodno navedenog (zaključak procene uticaja), lice za zaštitu podataka o ličnosti donosi zaključak na osnovu koga se smatra da je aktivnost zaključivanja ugovora o pružanju usluga hostinga prihvatljiva i da pruža dovoljne garancije za zaštitu prava i legitimnih interesa subjekta podataka koji se obrađuju, sve u skladu za odredbama ZZPL.
 • Registracija korisnika za potrebe registracije domena na području domena .rs i .srb ili izvan istih. Na osnovu prethodno navedenog (zaključak procene uticaja), lice za zaštitu podataka o ličnosti donosi zaključak na osnovu koga se smatra da je aktivnost registracije domena prihvatljiva i da pruža dovoljne garancije za zaštitu prava i legitimnih interesa subjekta podataka koji se obrađuju, sve u skladu za zahtevima ZZPL.
 • Zaključivanje i implementacija komercijalnih transakcija sa korisnikom ili partnerom.
 • Slanje informacija i obaveštenja putem mejla, čija je svrha administriranje procesa slanja obaveštenja kupcima o poboljšanjima usluga, sistemskim zahtevima i isteku usluge, kao što je navedeno u ugovoru.
 • Registracija korisnika na Shopiko platformu i potpisivanje ugovora o pružanju usluga radi otvaranja Internet prodavnica.
 • Pretplata za primanje obaveštenja o novim blog postovima sa korporativnog bloga SUPERHOSTING, čija je svrha slanje članaka i postova objavljenih na našem blogu u slučaju da je korisnik za to dao svoju saglasnost.
 • Moderiranje odgovora pod objavljenim blogovima na korporacijskom blogu SUPERHOSTING, čija je svrha davanje mogućnosti korisnicima da ostave odgovor na blogu ili članku i podele svoje mišljenje o određenoj temi opisanoj u objavljenom materijalu.

SUPERHOSTING obrađuje lične podatke korisnika (ime i prezime, mejl, država, telefon) i određene informacije kako je to daje u tekstu pojašnjeno.

 • Svrha za koju se podaci prikupljaju je (i) registracija korisnika, (ii) uspostavljanje kontakta sa korisnikom, i po njegovom zahtevu slanje informacija, odnosno biltena i reklamnih poruka, (iii) uspostavljanje internet prodavnice putem Shopiko platforme, (iv) poboljšanje sigurnosti servisa i lokalizacije interfejsa, statističkih i marketinških istraživanja, (v) izdavanje računa radi plaćanja po ugovoru o pružanju usluga za korišćenje platforme internet prodavnica.
 • Osnov za obradu podataka o ličnosti korisnika je prihvat odredaba i uslova, putem registracije na sajt i kupovine usluga, u kom slučaju dolazi do uspostavljanja ugovornog odnosa između SUPERHOSTING-a i korisnika, a što predstavlja osnov za obradu podataka o ličnosti u skladu sa članom 12., stav 1., tačka 2. ZZPL, Pre kreiranja korisničkog profila, IP adresa se prikuplja na osnovu legitimnih interesa Rukovaoca - član 12. stav 1. tačka 5. ZZPL.
 • Razlog za prikupljanje podataka o ličnosti je ažuriranje informacija o profilu korisnika;
 • Osim ranije navedenih podataka, prilikom prijave na našu web sajt ili na svoj račun, SUPERHOSTING prikuplja podatke korisnika o njegovoj IP adresi.
 • U slučaju izdavanja računa koji će glasiti na korisnika kao fizičko lice, potrebno je SUPERHOSTING-u da se dostavi jedinstveni matični broj građana.

SUPERHOSTING ne prikuplja niti obrađuje lične podatke koji se odnose na:

 • otkrivanje rasnog ili etničkog porekla;
 • otkrivanje političkih, verskih ili filozofskih uverenja, ili članstva u sindikatima;
 • genetske i biometrijske podatke, zdravstvene podatke, ili podatke o seksualnom životu ili seksualnoj orijentaciji.

Prikupljaju se samo oni lični podaci koji se odnose na konkretnog korisnika, a o prikupljanju, obradi i čuvanju, odluke neće da budu donošene automatski.

Takođe, SUPERHOSTING ne prikuplja, obrađuje niti čuva podatke o ličnosti maloletnih korisnika (ispod 14 godina), osim u slučaju da postoji prethodna pisana saglasnost roditelja ili staratelja takvog korisnika.


VIII Lični podaci korisnika bloga
Član 8.

Lični podaci korisnika bloga koji se prikupljaju, obrađuju i čuvaju su ime i prezime, mejl adrese, web stranicu.

 • Svrha za koju se podaci prikupljaju je (i) pretplata korisnika kako bi isti primao obaveštenja o blogovima objavljenim na SUPERHOSTING blogu, (ii) ostavljanje odgovora od strane korisnika na blogove objavljene na SUPERHOSTING blogu;
 • Osnov za obradu podataka o ličnosti korisnika nastaje kada isti za to da saglasnost, na osnovu čega smo ovlašćeni da podatke obrađujemo u skladu sa članom 12., stav 1., tačka 2. ZZPL.

IX Period čuvanja podataka o ličnosti
Član 9.

SUPERHOSTING čuva lične podatke korisnika ne duže od postojanja profila istog na našoj internet stranici. Po isteku navedenog perioda, SUPERHOSTING će bez odlaganja da preduzme sve razumne mere radi brisanja i uništenja ličnih podataka konkretnog korisnika.

SUPERHOSTING obaveštava korisnika u slučaju da je prethodno navedeni period skladištenja neophodno da se produži radi postizanja određenih ciljeva, implementacije ugovora, a imajući u vidu legitimne interese SUPERHOSTING-a.

SUPERHOSTING čuva lične podatke korisnika obrađene na osnovu date saglasnosti sve dok ta saglasnost ne bude izričito povučena. Prethodno se ne odnosi na već objavljene odgovore, a radi održavanja razumnog kontinuiteta odgovora na blogu.

SUPERHOSTING čuva lične podatke korisnika koji su u skladu sa važećim zakonodavstvom dužni da se čuvaju u propisanom roku, a koji rokovi mogu da se produže i nakon odjave korisnika.


X Prenos podataka o ličnosti za potrebe obrade
Član 10.SUPERHOSTING ima diskreciono pravo da prosleđuje sve ili deo ličnih podataka korisnika drugim obrađivačima ličnih podataka u cilju ispunjenja svrhe obrade, skladu sa zahtevima ZZPL.

O nameri da prosledi podatke o ličnosti korisnika trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama, SUPERHOSTING obaveštava korisnika pre preduzimanja bilo kakvih radnji u tom smislu.


XI Prava korisnika u vezi sa prikupljanjem, obradom i čuvanjem podataka o ličnosti
Član 11.

Povlačenje pristanka za obradu ličnih podataka korisnika:

 • Ukoliko korisnik ne želi da SUPERHOSTING nastavi sa obradom bilo kog od njegovih ličnih podataka, za bilo koju svrhu, isti može, bilo kada, da povuče svoj pristanak popunjavanjem odgovarajućeg formulara na svom profilu, ili slanjem zahteva u slobodnoj formi. Svakako SUPERHOSTING može od korisnika da traži da dokaže svoj identitet;
 • Ukoliko dođe do povlačenja saglasnosti korisnika za obradu njegovih ličnih podataka, korisnički nalog istog prestaje da bude aktivan, jer u tom slučaju SUPERHOSTING nema mogućnost uvida u takve podatke korisnika, a koji podaci su neophodni za kreiranje i održavanje njegove registracije kao i za korišćenje usluga.

Pravo na pristup:

 • Korisnik ima pravo da zahteva i dobije od SUPERHOSTING potvrdu da li su njegovi lični podaci bili predmet prikupljanja, obrade i čuvanja;
 • SUPERHOSTING će po prethodnom zahtevu korisnika, da mu dostavi kopiju procesuiranih ličnih podataka, u elektronskoj ili drugoj za to prikladnoj formi;
 • Omogućavanje pristupa podacima ne podleže naplati, međutim, SUPERHOSITNG zadržava pravo da naplati odgovarajuću naknadu u slučaju višestrukog ponavljanja, ne ili nesrazmernih zahteva.

Pravo korisnika na ispravku ili dopunu ličnih podataka:

 • Korisnik ima pravo da ispravi ili dopuni netačne ili nepotpune lične podatke direktno preko svog profila ili upućivanjem zahteva SUPERHOSTING-u.

XII Dodatna prava korisnika u vezi sa prikupljanjem, obradom i čuvanjem podataka o ličnosti
Član 12.

Korisnik ima pravo da zatraži od SUPERHOSTING-a da njegovi lični podaci budu obrisani (pravo da se bude „zaboravljen“), a SUPERHOSTING ima obavezu da brisanje sprovede bez nepotrebnog odlaganja, i to iz sledećih razloga:


 • lični podaci korisnika više nisu potrebni u odnosu na svrhe u koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni;
 • korisnik je opozvao svoj pristanak na osnovu koje je vršeno prikupljanje, obrada i čuvanje podataka o ličnosti, te više ne postoji pravni osnov za preduzimanje ovakvih radnji;
 • korisnik se protivi obradi svojih ličnih podataka, , kada za to nema legitimnih razloga;
 • lični podaci korisnika su obrađeni nezakonito;
 • lični podaci korisnika moraju da se obrišu radi usklađivanja poslovanja i obaveza SUPERHOSTING-a u EU, kao i u Republici Srbiji;
 • lični podaci su prikupljeni u odnosu na ponudu usluga informacionog društva.

SUPERHOSTING neće biti u obavezi da obriše lične podatke korisnika ukoliko se isti prikupljaju, obrađuju i čuvaju u sledeće svrhe:


 • radi ostvarivanja prava na slobodu izražavanja i informisanja;
 • radi poštovanja zakonskih obaveza u vezi sa prikupljanjem, obradom i čuvanjem podataka o ličnosti, koje je SUPERHOSTING dužan da poštuje, kao i za obavljanje zadataka u javnom interesu ili u vršenju službenih ovlašćenja koja su SUPERHOSTING;
 • ukoliko je to u javnom interesu ili interesu javnog zdravlja;
 • radi arhiviranja kada je to u javnom interesu, kao i kada je to u naučne, istorijske ili statističke svrhe;
 • adi podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnih zahteva.

Da bi korisnik mogao da iskoristi svoje pravo da bude „zaboravljen“, potrebno je da podnese zahtev odabirom odgovarajuće opcije na svom profilu ili da SUPERHOSTING-u pošalje pisani zahtev. U tom slučaju korisnik je dužan da dokaže svoj ili identitet osobe čije je lične podatke dostavio, i to prezentacijom lične karte na licu mesta, zaposlenom kod SUPERHOSTING i ukoliko je to neophodno, unosom podataka za prijavu na profil.

SUPERHOSTING neće da izbriše podatke za koje ima zakonsku obavezu čuvanja, uključujući zaštitu od zahteva podnetih protiv istog, ili dokaz o pravima.


XIII Pravo korisnika da ograniči prikupljanje, obradu i čuvanje ličnih podataka
Član 13.

Korisnik ima pravo da zahteva od SUPERHOSTING-a zabranu obrade ličnih podataka koji se za njega odnose, i to:

 • ukoliko osporava tačnost ličnih podataka, u periodu u kom SUPERHOSTING vrši provere istih;
 • ukoliko je obrada je nezakonita, ali se korisnik protivi samo brisanju ličnih podataka, i zahteva umesto toga ograničenje njihove upotrebe;
 • ukoliko je prestala potreba SUPERHOSTING-a za obradom ličnih podataka korisnika, ali ih korisnik zahteva radi uspostavljanja, ostvarivanja ili odbrane njegovih prava;
 • ukoliko se korisnik protivio obradi podataka, a u toku je procedura utvrđivanja koja strana ima legitimna prava.

XIV Pravo korisnika na prenosivost podataka
Član 14.

Korisnik može, u bilo kom trenutku, direktno preko svog profila ili putem elektronske pošte da zahteva svoje podatke koje je SUPERHOSTING prikupio i obradio u vezi sa uslugama koje pruža korisnicima. Neophodno je da su kumulativno ispunjena dva uslova: 1) da je obrada zasnovana na pristanku korisnika ili na osnovu ugovora sa korisnikom; 2) da se obrada vrši automatizovano.

Takođe, korisnik ima pravo da traži od SUPERHOSTING da njegove prikupljene i lične podatke prosledi drugom obrađivaču (kog je korisnik izabrao), ukoliko je to tehnički izvodljivo.

XV Pravo korisnika da bude informisan
Član 15.

Korisnik može da traži od SUPERHOSTING obaveštenje o svim obrađivačima kojima su njegovi podaci otkriveni, a za koje je traženo ispravljanje, brisanje ili ograničenje u obradi. SUPERHOSTING može da odbije ovakav zahtev korisnika ukoliko bi postupanje po istom bilo nemoguće ili bi iziskivalo nesrazmerne napore kako bi se zahtevu korisnika udovoljilo.


XVI Pravo korisnika da uskrati odobrenje za prikupljanje, obradu i čuvanje podataka o ličnosti
Član 16.

Korisnik ima pravo na prigovori obradi svojih podataka od strane SUPERHOSTING, u konkretnoj situaciji, u bilo koje vreme, uključujući profiliranje ili direktan marketing.


XVII Prava korisnika u slučaju narušavanja sigurnosti ličnih podataka
Član 17.

Ukoliko SUPERHOSTING otkrije da je došlo do narušavanja sigurnosti prikupljenih podataka o ličnosti korisnika, što bi narušilo njegova prava i slobode, SUPERHOSTING će odmah, bez odlaganja, da obavesti korisnika o spornoj situaciji kao i o merama koje su ili koje će da budu preduzete.

SUPERHOSTING neće imati obavezu da obavesti korisnika kako je to opisanu o prethodnom stavu ovog člana, u sledećim slučajevima:

 • ukoliko su implementirane tehničke i organizacione bezbednosne mere, kao i ukoliko su iste bile primenjene kada je došlo do ugrožavanja ličnih podataka korisnika,
 • preduzete su dodatne mere sa ciljem da se rizici po prava i slobode korisnika umanje i više ne ostvaruju;
 • slanje ranije pomenutog obaveštenja bi podrazumevalo ulaganje nesrazmernih napora od strane SUPERHOSTING.

XIII Kome se prosleđuju lični podaci korisnika prilikom registracije domena
Član 18.

Za potrebe registracije domena, za teritoriju Republike Srbije ili izvan nje, na zahtev korisnika, SUPERHOSTING vrši prenos neophodnih informacija odgovarajućem registru (drugom obrađivaču) koji će da obradi lične podatke korisnika u navedenu svrhu.

XIX Ostale odredbe
Član 19.

U slučaju kršenja prava korisnika koja su mu garantovana pozitivnim propisima Republike Srbije, kao i ovim Obaveštenjem, isti će imati pravo da se obrati Povereniku:

 1. Naziv: Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti;
 2. Sedište i adresa: Bulevar kralja Aleksandra br. 15, 11000 Beograd;
 3. Adresa za korespodenciju: Bulevar kralja Aleksandra br. 15, 11000 Beograd;
 4. Mejl:
 5. Telefon:+38111 3408 900
 6. Web sajt: www.poverenik.rs

Obrasci za zaštitu zakonom garantovanih prava korisnika u vezi sa podacima o ličnosti nalaze se u prilogu ovog obaveštenja. Svakako, ovi obrasci nisu obavezujući, te korisnik može da koristi i obrace koji su zvanično propisani zakonskim i podzakonskim aktima, na osnovu kojih obrazaca će se identifikovati kao vlasnik ličnih podataka koji su bili predmet prikupljanja, obrade i čuvanja.

Ukoliko je korisnik dao saglasnost za prenos ličnih podataka u treće zemlje, SUPERHOSTING će pojasniti potencijalne rizike takvog postupanja, ukoliko o istom nije doneta adekvatna odluka koja predviđa zaštitu i pravne lekove.

Kada SUPERHOSTING postupa kao posrednik prilikom prosleđivanja ličnih podataka korisnika trećoj strani, radi korišćenja usluga, isti će postupati svim svojim kapacitetima kao obrađivač podatka o ličnosti.

U prethodno navedenom slučaju, SUPERHOSTING će da postupa samo po uputstvu korisnika usluga, vašem uputstvu kao korisnika usluge i samo pod uslovom da ima kontrolu nad ličnim podacima koje obrađujete. SuperHosting.BG neće imati kontrolu nad sadržajem i podacima koje vi kao korisnik usluge odaberete da budu učitani u servis (bez obzira da li ti podaci uključuju lične podatke ili ne). U ovom slučaju, SUPERHOSTING neće imati ulogu u procesu donošenja odluka bilo da korisnik koristi usluge obrade podataka za te svrhe i da li je zaštićen, odgovornost SUPERHOSTING-a u ovo slučaju će biti ograničena na: 1) pridržavanje instrukcijama korisnika usluga, u vezi sa Ugovorom i Opštim uslovima, i 2) pružanje informacija o uslugama i funkcionalnostima putem njihovog interfejsa.


XX Politika kolačića
Član 20.

SUPERHOSTING koristi kolačiće kako bi sajt propisno funkcionisao, a pretraživanjem našeg sajta, korisnik iste prihvata.

Postoji nekoliko vrsta kolačića:

 • Bazični kolačići: Ovakvi kolačići su neophodni kako bi omogućili korisniku kretanje po našim sajtovima i korišćenje njihovih funkcija, kao što su izbor jezika ili cena u skladu sa različitim vrednostima PDV-a u različitim zemljama. Ove vrste kolačića takođe uključuju opcije keširanja, aktiviraju testne usluge kao što je Shopiko probni plan, itd.;
 • Analitički kolačići: Ovi kolačići ne sadrže lične podatke korisnika, koriste se radi praćenja poseta našeg sajta kao i personalizacije i navika korisnika koje dobijamo upravo preko istih (Google analitički kolačići). Isključivo prikazuju informacije o tome koje je stranice korisnik posetio na našem sajtu, tip pretraživača koji je koristio tom prilikom (da li preko računara ili telefona) kao i ostale anonimne podatke. Za IP adrese koristi se anonymizelp, dok period čuvanja podataka u Google Analytics nije duži od 50 meseci;
 • Funkcionalni kolačići: Bez ovih kolačića ne mogu da se omoguće važne funkcije na internet stranici SUPERHOSTING, kao što su upload-ovani video snimci, „chat“ sesije, preferirani jezik itd.;
 • Targetni kolačići: Ovi kolačići sadrže informacije kako korisnik koristi našu web stranicu koje možemo podeliti sa data provajderima isključivo u „hash“ i „non-human“ čitljivoj formi. Oni ne sadrže lične podatke. Ovi kolačići nam pomažu da Vam predočimo samo relevantne informacije. Ovo su dinamični kolačići Facebook-a, Google-a, Adform-a, Adwise-a, itd. Dodatno, većina reklamnih mreža nude način na koji odustati od takvog targetiranog reklamiranja. Za više informacija, posetite http://www.aboutads.info/choices/ ili https://youronlinechoices.eu/

Korisnik može da personalizuje upotrebu kolačića u podešavanjima na svom profilu.

Onemogućavanjem pojedinih kategorija kolačića, korisniku može da bude onemogućen pristup određenim karakteristikama internet stranice SUPERHOSTING-a, u kom slučaju će i određeni sadržaji ili funkcionalnosti biti nedostupni.

XXI Preventivne i sigurnosne mere za zaštitu ličnih podataka korisnika
Član 21.

I pre primene GDPR i ZZPL, tačnije pre tri godine, SUPERHOSTING je razvio potpuno novi sigurnosni sistem za zaštitu podataka o ličnosti - SH Protect a protiv DDoS napada. Radi se o sistemu koji funkcioniše na više nivoa, a koji služi za monitoring i zaštitu internet stranica i ličnih podataka naših korisnika od mnogobrojnih spoljnih uticaja i napada. Sistem se ažurira na dnevnom nivou, a na taj način se obezbeđuje da lični podaci korisnika budu bezbedni na najefektivniji način. Sistem omogućava da se otkrije oko 95% uobičajenih DDoS napada i neprestano se ažurira sa novo registrovanim napadima.

Svakako, naš tim svakodnevno radi na blokiranju spoljnih napada koji su usmereni na lične podatke korisnika, a koji se čuvaju u našem sistemu, kao i na unapređenju ovakvih sigurnosnih sistema.