Vaša korpa je prazna
0.00 RSD

Opšti uslovi korišćenja SuperHosting doo usluga

I PREDMET

Član 1.

Važeći Opšti uslovi za usluge deljenog (shared) hostinga (u daljem tekstu: „Opšti uslovi hostinga“) služe regulisanju odnosa između privrednog društva „SUPERHOSTING“ d.o.o. Beograd, ul. Kneza Mihaila br. 33, 11000 Stari grad, matični broj: 21465542 (u daljem tekstu: „Provajder“), i klijenata Provajdera (u daljem tekstu: „Korisnici“), u vezi sa pružanjem hosting usluga (u daljem tekstu: „Usluge“).

ІІ INFORMACIJE O PROVAJDERU

Član 2.

Informacije u skladu sa Zakonom o elektronskoj trgovini („Sl. glasnik RS“, br. 41/2009 i 95/2013) i Zakona o zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS", br. 62/2014, 6/2016 - dr. zakon i 44/2018 - dr. zakon, u daljem tekstu: „Zakon o zaštiti potrošača“):
 1. ime provajdera: „SUPERHOSTING“ d.o.o. Beograd;
 2. adresa sedišta: ul. Kneza Mihaila br. 33, Beograd – Stari grad, Republika Srbija;
 3. e-mail: sales@superhosting.rs;
 4. kontakt: +381 069 789 539;
 5. matični broj: 21465542;
 6. nadzorni organi:
  (1) Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, bul. Kralja Aleksandra br. 15, 11120 Beograd, kontakt: +38111 3408 900, faks: +38111 3343 379, e-mail: office@poverenik.rs;
  (2) Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija - Sektor za zaštitu potrošača, ul. Nemanjina br. 22-26, 11000 Beograd, kontakt: 0800/103-104, e-mail: zastita.potrosaca@mtt.gov.rs, web sajt: http://mtt.gov.rs/sektori/sektor-za-zastitu-potrosaca; „SUPERHOSTING“ d.o.o. Beograd se smatra obavezujućom privrednim subjektom u skladu sa Kodeksom poslovne etike ("Sl. glasnik RS", br. 1/2006).

III OPIS USLUGA

Član 3.

Usluge, pružene Korisniku od strane Provajdera uključuju sledeće:
1. Snabdevanje prostorom i resursima servera iz infrastrukture Provajdera, u okviru kojih Korisnik ima pravo da objavljuje i deli informacije na internetu prema trećim licima;
2. Omogućavanje pristupa administrativnom panelu za objavljivanje, obradu i davanje informacija, deljenih u okviru raspoloživog prostora i resursa servera;
3. Korišćenje e-mail usluga;
4. Snabdevanje parametrima usluga, u skladu sa redovnom pretplatom i njenim parametrima;
5. Pružanje tehničkog održavanja Usluga, uključujući slanje e-mail obaveštenja o izmenama Usluga, ponudama unapređenja Usluga ili dodavanja novih karakteristika ili unapređenja u napredniji plan Usluga.
Član 4.

(1) Provajder pruža a Korisnik koristi Usluge, u skladu sa parametrima pretplatnog plana izabranog od strane Korisnika u skladu sa aktuelnim parametrima koji se primenjuju u vreme izvršenja ugovora.
(2) Provajder pruža Usluge u dobroj volji, u okviru razumnog nivoa korišćenja, kako je prihvaćeno u poslovnoj praksi. U okviru svojih Pravila, Provajder objavljuje listu zabranjenih radnji korišćenja i tehničkih i softverskih ograničenja u vezi sa Uslugama.
(3) U slučaju odstupanja od korišćenja u skladu sa stavom 2., Provajder ima pravo da privremeno ili trajno ograniči ili ukine pružanje Usluga.
(4) U slučaju da Korisnik potpada po kategoriju potrošača u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, Provajder će obezbediti usluge u skladu sa pretplatnim planom posebno namenjenog potrošačima. U slučaju da u pretplatnom planu nije precizirano da je namenjen potrošačima, smatraće se da je odabran najograničeniji i osnovni plan sa najnižom naknadom u smislu Zakona o zaštiti potrošača.
(5) Korisnici Usluga će biti samo fizička i pravna lica koja su zaključili Ugovor sa Provajderom i koji žele da koriste Usluge. Korisnici moraju biti punoletna fizička lica ili aktivna pravna lica, zastupani od strane zakonskih zastupnika ili ovlašćenih lica. Fizička lica-korisnici koriste Usluge u sledeće svrhe:
• lične potrebe u okviru osnovnog (najslabije specifikacije i najniža cena) pretplatnog plana za Usluge, ukoliko su kvalifikovani kao potrošači u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača;

• za sopstvene potrebe, profesionalne ili poslovne aktivnosti i izjavljuju da nisu potrošači u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.
(6) Vlasnik naloga za korišćenje Usluga se smatra pravnim licem koje je izvršilo prvu uplatu za korišćenje Usluga, za koju je izdao fakturu za predmetnu isplatu ili fizičko lice za kontakt, preciziran u kreiranom profilu za korišćenje Usluga. Treća lica imaju pravo da vrše uplate za cenu pretplatnog plana u ime Korisnika ali uplatom neće steći status Korisnika iz Ugovora i neće postati vlasnici naloga za korišćenje Usluga.

IV CENA USLUGA I PRAVO NA ODUSTANAK

Član 5.

(1) Provajder pruža Usluge u skladu sa izabranim i plaćenim pretplatnim planom Korisnika bez naknade za korišćenje intelektualne svojine.
(2) Informacije o različitim pretplatnim planovima su dostupne na https://www.superhosting.rs/web-hosting-compare-hosting-plans.php.
Član 6.

(1) Korisnik plaća cenu Usluge unapred, pre početka svakog pretplatnog perioda.
(2) Provajder potvrđuje prijem uplate aktivacijom Usluga.
(3) Korisnik ima pravo na odustanak od Ugovora kojim se utvrđuje korišćenje Usluga i raskidanje ovog Ugovora bez prethodnog obaveštenja u roku od 30 dana.
(4) U slučajevima propisanim stavom 3., Provajder će refundirati ceo iznos za Usluge prema Korisniku.
(5) U slučajevima propisanim stavom 3., pravo na odustanak od ugovora se ne primenjuje na Usluge koje su izvršene ili započete od strane Provajdera. Predmetne usluge uključuju: registraciju domena, registraciju web sajta na popularnim portalima i pretraživačima, razvoj web stranica, administraciju sistema i drugo.
(6)U slučajevima propisanim stavom 3., Provajder će imati pravo da od iznosa za refundiranje odbije vrednost svih naknada i provizija plaćenih od strane Provajdera, koje su u direktnoj vezi sa pružanjem Usluga Korisniku i u vezi sa povraćajem plaćenog iznosa.
(7) U slučajevima propisanim stavom 3., ukoliko je Korisnik prisvojio neku vrstu dodatne koristi u vezi sa materijalnim i nematerijalnim troškovima na štetu Provajdera, Provajder će imati pravo da odbije od vrednosti predmetnu korist, kao i da odbije sve troškove koji su nastupili u vezi sa pružanjem Usluga a koji nisu uključeni u opis Usluga, umanjujući sumu za refundiranje Korisniku.

V PRUŽANJE USLUGA

Član 7.

(1) U svrhu upravljanja i korišćenja Usluga, Korisnik će uneti generisani password za daljinski pristup.
(2) Password za daljinski pristup je generisan od strane Korisnika u procesu stvaranja Korisnikovog profila za korišćenje Usluga.
(3) Popunjavanjem podataka i pritiskom na taster za narudžbinu ili pristajanjem na Opšte uslove hostinga, Korisnik izjavljuje da je upoznat sa Opštim uslovima hostinga, saglasan sa njihovom sadržinom i daje bezuslovan pristanak o pridržavanju istih.
(4) Momentom pružanja Usluga iz člana 3. Provajder otvara profil za Korisnika i između njih nastaju ugovorne obaveze.
(5) Provajder potvrđuje registraciju Korisnika slanjem e-mail-a na e-mail adresu Korisnika na koju će podaci o aktivaciji profila za korišćenje Usluga biti poslate.
(6) Nakon registracije, Korisnik je u obavezi da pruži precizne i važeće podatke kao i da izjavi da li su navedeni podaci istiniti. U slučaju da dođe do promene podataka, Korisnik je u obavezi da bez odlaganja ažurira podatke navedene u registraciji.
Član 8.

(1) Provajder omogućava Korisniku pristup administrativnom panelu za daljinsko korišćenje Usluga.
(2) Korisnik ima pravo da koristi Usluge isključivo preko adminstrativnog panela Provajdera na osnovu dodeljenog username-a i password-a.
(3) Korisnik ima pravo da koristi daljinski pristup samo u sopstvenom prostoru i dodeljenim resursima u okviru infrastrukture servera Provajdera.
Član 9.

(1) Korisnik ima pravo da deli informacije prikazivanjem u okviru dodeljenog prostora i resursa obezbeđenog od strane servera Provajder koji je povezan na internet, u skladu sa parametrima i važećim pretplatnim planom za Usluge.
(2) Provajder obezbeđuje povezanost servera sa internetom i pouzdanost tehničke opreme u okviru parametara i u skladu sa važećim pretplatnim planom za Usluge.
(3) Korisnik ima pravo da prikazuje informacije na dodeljenom prostoru i da koristi resurse u okviru infrastrukture servera Provajdera korišćenjem specijalizovanog softvera, sve dok ne remeti rad i bezbednost servera, uz poštovanje Opštih uslova hostinga.
Član 10.

(1) Provajder pruža Korisniku opciju odabira korišćenja privatnih e-mail servisa u okviru parametara i važećeg pretplatnog plana.
(2) Korisnik ima pravo da koristi e-mail usluge u okviru parametara svog važećeg pretplatnog plana.
Član 11.

(1) Korisnik ima pravo da koristi Usluge u dobroj veri i u skladu sa svrhom Usluga, poštujući Opšta pravila hostinga a u okviru parametara važećeg plana pretplate.
(2) Prilikom korišćenja Usluga, Korisnicima je zabranjeno korišćenje softvera, skripti, programskih jezika i ostalih tehnologija koje mogu da stvaraju poteškoće ostalim potrošačima prilikom korišćenja Usluga.
(3) Korisnici će koristiti tehnologije i razvijati svoje web sajtove na način koji je u skladu sa modernim zahtevima bezbednosti, funkcionalnosti, efikasnosti i zabranama za dodeljivanje hosting resursa trećim licima. Web sajtovi koji su razvijeni od strane Korisnika ne smeju da stvaraju preopterećenje servera koje prelazi normalne i usvojene nivoe korišćenja deljenih hosting usluga u skladu sa važećim planom pretplate za Usluge.
(4) Korisniku nije dozvoljeno da koristi Usluge radi stvaranja i pružanja internet igara. Izraz „internet igra“ iz ovog člana ne uključuje organizovanje promocija, kvizova ili drugih aktivnosti takve vrste.
(5) Korisnici nemaju pravo da koriste Usluge za stvaranje „proxy“-ja kao ni za pokretanje „resident“ programa.
(6) Kosniku nije dozvoljeno da koristi Usluge za sledeće:
 • Objavljivanje, širenje ili pružanje podataka, poruka, tekstova, kompjuterskih fajlova i ostalog materijala u bilo kom obliku, koji je u suprotnosti sa zakonima Republike Srbije, opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava, važećim Opštim uslovima hostinga, etičkim i moralnim normama vezanim za korišćenje interneta, kao i kršenje prava trećih lica kao što su:
  • autorska ili srodna prava, žigovi, patenti ili druga intelektualna prava, vlasništvo ili drugi materijal, moralna prava ili legitimni pravni interesi trećih lica;
  • odavanje poslovnih, ličnih ili profesionalnih tajni i ostalih poverljivih informacija;
 • Objavljivanje, širenje ili omogućavanje korišćenja softvera ili drugih kompjuterskih fajlova koji sadrže viruse ili druge rizične programe ili njihove komponente;
 • Objavljivanje ili prenošenje pornografskog i drugog nezakonitog materijala;
 • Objavljivanje podataka, poruka, tekstova, kompjuterskih fajlova ili drugog materijala koji sadrže pretnju po život ili fizički integritet pojedinca, promociju diskriminacije, terorizma, propovedanje fašističkih, rasističkih ili drugih nedemokratskih ideologija, sadržaj koji krši ljudska prava i slobode Ustava i zakona Republike Srbije ili međunarodnih konvencija, pozivajući na nasilnu promenu ustavnog poretka, činjenje krivičnih dela i drugo;
 • • Deljenje ili preprodaja delova ili cele Usluge kao i resursa servera trećim licima, uključujući funkciju dodavanja domena.
(7) Korisnik je saglasan da neće koristiti Usluge radi slanja neželjenih e-mail-ova – „SPAM“-a. Povreda ovog uslova može imati za ishod zabranu korišćenja Usluga, o kojoj će Provajder obavestiti Korisnika. U slučaju ponavljanja povrede, Provajder ima pravo da jednostrano prekine pružanje Usluga bez prethodnog obaveštavanja.
Član 12.

(1) Korisnicima je zabranjeno da koriste Usluge radi pružanja hosting usluga trećim licima ili radi preprodaje resursa servera za hosting, uključujući korišćenje funkcije sporednih domena prema postojećem hosting planu za Usluge. Korisnici imaju pravo da koriste Usluge za pružanje hosting usluga kompanijama u kojima imaju direktno vlasništvo u kapitalu ili čiji su zakonski zastupnici.
(2) Provajder ima pravo na redovne provere usklađenosti sa obavezom iz stava 1. i u skladu sa diskrecionim pravom i bez prethodnog obaveštenja može da preduzme adekvatne mere uklanjanja povreda, uključujući promenu plana pretplate, ograničavanje ili ukidanje pružanja Usluga, kao i odvajanja web sajtova na nezavisne naloge.
Član 13.

(1) Korisnici će sami sebi obezbediti opremu koja će im omogućiti pristup i korišćenje Usluga.
(2) Usluge Provajdera ne uključuju dodelu domena u okviru važećeg pretplatnog plana, sem u slučaju da predmetna hosting usluga izričito to uključuje.
Član 14.

(1) U cilju unapređenja kvaliteta Usluga, pruženog održavanja, rešavanja problema i ostalih povezanih aktivnosti, Provajder ima pravo da privremeno ograniči ili obustavi pružanje Usluga.
(2) U slučajevima iz stava 1., Provajder je u obavezi da blagovremeno pruža Usluge nakon razrešavanja okolnosti koje su dovele do ograničenja ili obustave.
Član 15.

Provajder vrši usluge tehničkog održavanja Korisnicima Usluga, u skladu sa njihovim važećim planom pretplate.
Član 16.

(1) Provajder će preduzeti mere zaštite ličnih podataka Korisnika, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.
(2) Iz bezbednosnih razloga u vezi sa ličnim podacima Korisnika, Provajder će slati podatke isključivo na e-mail adresu određenu od strane Korisnika prilikom registracije.
Član 17.

(1) U bilo koje vreme pre, tokom ili nakon pružanja Usluga Provajder ima pravo da zahteva od Korisnika da se identifikuje i da potvrdi autentičnost ličnih podataka kao i ostalih okolnosti izjavljenih prilikom registracije.
(2) Ukoliko je Korisnik iz bilo kog razloga izgubio ili zaboravio svoj username i password, Provajder ima pravo da sprovede objavljenu „Proceduru za izgubljene i zaboravljene username i password-e“, dostupnu na https://www.superhosting.rs/web-hosting-page-terms-and-agreements-password.php.

VI IZMENE I PRISTUP OPŠTIM USLOVIMA HOSTINGA

Član 18.

(1) Važeće Opšte uslove hostinga Provajder može menjati, uz obavezu obaveštavanja svih Korisnika Usluga na odgovarajući način.
(2) Provajder i Korisnici su saglasni da će se bilo kakve dopune ili izmene ovih Opštih uslova primenjivati na Korisnike nakon izričitog obaveštenja od strane Provajdera kao i u slučaju da ih Korisnik ne odbije u roku od 14 dana.
(3) Korisnik je saglasan da će sve izjave Provajdera u vezi sa izmenama ovih Opštih uslova hostinga biti poslate na e-mail adresu, određenu od strane Korisnika prilikom procesa registracije radi korišćenja Usluga. Korisnik je saglasan da e-mail-ovi poslati u skladu sa ovim članom ne moraju biti elektronski potpisani.
(4) U slučaju isteka perioda važećeg pretplatnog plana Usluga, plaćanje usluga za sledeći period od strane Korisnika će se smatrati obnovom Ugovora u skladu sa važećim Opštim uslovima hostinga.
Član 19.

Provajder objavljuje važeće Opšte uslove hostinga na https://www.superhosting.rs/web-hosting-page-terms-and-agreements.php, zajedno sa svim pripadajućim prilozima i izmenama.

VII RASKID

Član 20.

Važeći Ugovor o pružanju Usluga će biti raskinut u slučaju:
 • isteka Ugovora, u skladu sa trajanjem Korisnikovog pretplatnog plana. U tom slučaju, važeći Opšti uslovi hostinga će nastaviti da se primenjuju na ostale Usluge koje koristi Korisnik, a za koje još uvek plaćena pretplata nije istekla;
 • likvidacije ili stečaja jedne od stranaka;
 • pisanim sporazumom stranaka;
 • nemogućnosti bilo koje od stranaka da izvršavaju svoje obaveze;
 • zaplene opreme od strane državnih organa;
 • događaja iz člana 11., stav. 6. ovih Opštih uslova hostinga putem jednostranog obaveštenja od strane Provajdera, uključujući slanje e-mail-a.
Član 21.

Provajder ima pravo da jednostrano raskine Ugovor po sopstvenom nahođenju, bez prethodnog obaveštavanja i bez obaveze naknade štete, ukoliko se utvrdi da su pružene usluge korišćene u suprotnosti sa Opštim uslovima hostinga, Pravilima Provajdera, zakonima.

VIII ODGOVORNOST

Član 22.

(1) U slučaju prevremenog raskida ovog Ugovora od strane Korisnika, bez uzimanja u obzir hipotetičkog vršenja prava odustanka u skladu sa čl. 28. Zakona o zaštiti potrošača ili prava na odustanak u skladu sa čl. 6., stav 3. ovih Opštih uslova hostinga, postoji obaveza naknade štete Provajderu u iznosu u srazmernoj vrednosti preostalog vremena propisanog Ugovorom.
(2) Ukoliko je Provajder primio ceo iznos za period propisan Ugovorom, naknada koju je isplatio Korisnik biće prihvaćena od strane Provajdera kao naknada štete za prevremeni raskid ugovora.
(3) Ukoliko dođe do jednostranog raskida od strane Provajdera zbog propuštanja Korisnika da se pridržava svojih obaveza u skladu sa Ugovorom, Korisnik je dužan da Provajderu naknadi štetu u vrednosti obaveza za preostalo vreme trajanja Ugovora.
Član 23.

Ukoliko Korisnik propusti da se pridržava svojih obaveza u skladu sa Ugovorom u vezi sa pružanjem Usluga, Provajder ima pravo da traži naknadu štete u srazmernoj vrednosti preostalog vremena trajanja ugovora.
Član 24.

(1) U slučaju prijema pritužbi trećeg lica u vezi sa korišćenjem Usluga koje je u suprotnosti sa zakonskim odredbama, moralnim normama ili ovim Opštim uslovima hostinga, strane su saglasne da Provajder može privremeno ograničiti pružanje Usluga ili pristup Korisnikovim podacima dok se ne okonča spor.
(2) Provajder nije odgovoran za štetu i izmaklu dobit koja je nastala usled suspenzije Korisnikovih sajtova ili ostalih usluga komunikacija, proisteklih na osnovu zvaničnog akta ili odluke državnog organa.
Član 25.

Korisnik će nadoknaditi štetu i lišiti Provajdera bilo kakve odgovornosti u sporovima i ostalim zahtevima trećih lica (bili oni opravdani ili ne) za svu štetu i troškove (uključujući advokatske i sudske troškove) nastale u vezi sa:
1. propuštanjem pridržavanja bilo koje od svojih obaveza u skladu sa Ugovorom;
2. kršenjem autorskih prava, prava emitovanja ili bilo kojih drugih prava intelektualne ili industrijske svojine;
3. nezakonitim prenosom prava dodeljenim Korisniku za vreme trajanja i u skladu sa odredbama ovog Ugovora prema trećim licima.
Član 26.

Provajder neće biti odgovoran zbog nemogućnosti da obezbedi internet konekciju ili funkcionisanje opreme u određenom periodu zbog više sile, okolnosti slučaja, problema sa internetom, tehničkih ili drugih objektivnih razloga, uključujući odluke nadležnih državnih organa.
Član 27.

(1) Provajder neće biti odgovoran za štetu nastalu od strane Korisnika prema trećim licima.
(2) Provajder neće biti odgovoran za materijalnu ili nematerijalnu štetu u vezi sa izmaklom dobiti ili štetom nastalom prema Korisniku u procesu korišćenja ili nekorišćenja Usluga.
(3) Provajder neće biti odgovoran za vreme u kojem Usluge nisu bile pružene Korisniku u skladu sa članom 24.
(4) Provajder neće biti odgovoran za štetu prema Korisniku u slučaju ograničenja Usluga ili prelaska na drugi pretplatni plan iz razloga povrede obaveza zbog nepružanja hosting i serverskih resursa prema trećim licima.
Član 28.

(1) Provajder neće biti odgovoran u slučaju probijanja sigurnosnih mera tehničke opreme kojom se pruža Usluga, koja za rezultat ima: gubitak informacija, širenje informacija, pristup informacijama, zabranu pristupa informacijama, izmenu informacija objavljenih na Korisnikovim web sajtovima ili druge slične posledice.
(2) Provajder neće biti odgovoran u slučajevima pružanja pristupa informacijama, gubitkom ili izmenom podataka ili parametara Usluga, uključujući transfer naloga ili domena trećem licu u slučaju lažnog predstavljanja trećeg lica koji se pretvara da je Korisnik, ukoliko iz okolnosti proizlazi da se može zaključiti da je navedena osoba Korisnik.

ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

Član 28а.

(1) Provajder će preduzeti neophodne mere da zaštiti lične podatke Korisnika u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018).
(2) Provajder će obraditi lične podatke Korisnika u skladu sa član 12. stav 1., tačka 2. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, obrada je neophodna u cilju ispunjenja Ugovora u kojem je druga strana Korisnik.
(3) SUPERHOSTING će obraditi lične podatke Korisnika u skladu sa članovima 21., 23., 41. i 42. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti u vezi sa zaštitom privatnosti pojedinaca, obradom ličnih podatka i transparentnosti takvih podataka, prihvatanjem Opštih uslova hostinga Korisnik izjavljuje da je pročitao uslove i da je sa njima saglasan.
(4) Prilikom pružanja Usluga, Provajder postupa isključivo u skladu sa instrukcijama Korisnika i u meri da ima kontrolu nad ličnim podacima koju Korisnik obrađuje. Ugovor i primena funkcionalnosti i obima usluga su stavljene na uvid od strane Provajdera kao deo Usluga i predstavljene su u potpunosti i izričito u instrukcijama Korisnika Usluga prema Obvezniku (Provajderu). U tom smislu, Provajder nema kontrolu nad podacima koje Korisnik bira da upload-uje u okviru korišćenja Usluga (bez obzira da li informacija sadrži lične podatke ili ne). Odnosno, Provajder ne preuzima ulogu u odlučivanju da li Korisnik vrši obradu podataka putem korišćenja usluga, u koju svrhu i da li su pojedine informacije zaštićene. U ovom slučaju, odgovornost Provajdera je ograničena na: 1) potpuni pristanak u skladu sa Korisnikovim instrukcijama opisanim u Ugovoru, i 2) pružanje informacija o uslugama i dokumentaciji o funkcionalnosti kroz njegov interfejs. U ovom slučaju pružanja Usluge od strane Provajdera, Provajder nema kontrolu i ne snosi odgovornost za lične podatke koje Korisnik obrađuje.
(5) U skladu sa bezbednosnim merama za zaštitu ličnih podataka Korisnika, Provajder će slati podatke jedino preko e-mail adrese, navedene u Korisnikovoj inicijalnoj registraciji.

IX OSTALI USLOVI

Član 29.

(1)Korisnik i Provajder će biti u obavezi da štite prava i pravne interese obe strane, kao i bilo kakve poslovne tajne koje saznaju u procesu sprovođenja Opštih uslova hostinga.
(2) Tokom i nakon isteka trajanja ugovora, Korisnik i Provajder će se uzdržati od objavljivanja u javnosti bilo kakve pisane ili usmene korespondencije nastale između strana. Objavljivanje u javnosti se smatra objavljivanjem korespondencije štampi ili elektronskim medijima, internet forumima, ličnim ili javnim web sajtovima i drugim sličnim vidovima komunikacije.
Član 30.

U slučaju nesaglasnosti Opštih uslova hostinga i odredaba posebnih ugovora zaključenih između Provajdera i Korisnika, primenjivaće se odredbe posebnih ugovora.
Član 31.

Potencijalno poništenje bilo koje odredbe Opštih uslova hostinga neće proizvoditi ništavost celog Ugovora.
Član 32.

Za sve sporove nastale iz važećih Opštih uslova hostinga ili u vezi sa njima, a koji ne mogu biti rešeni sporazumno između Provajdera i Korisnika, biće nadležna Stalna arbitraža pri Privrednoj komori Republike Srbije, u skladu sa pravilima za slučajeve zasnovane na arbitražnim sporazumima, pri čemu će primenjivati zakoni Republike Srbije. U slučaju da su Korisnici potrošači u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, imaće pravo da pokrenu postupak pred nadležnim sudom Republike Srbije
Član 33.

Zakoni Republike Srbije će se primenjivati na svaki spor koji nije rešen ovim Ugovorom a u vezi je sa njegovim sprovođenjem i interpretacijom.
Član 34.

Važeći Opšti uslovi hostinga će stupiti na snagu prema svim korisnicima dana 20.06.2019
Član 35.

Pravila za korišćenje Usluga su objavljeni na: Pravila za korišćenje

Prilog br. 1Opšti obrazac za ostvarivanje prava za odustanak od Ugovora:


(popuniti i vratiti ovaj obrazac samo u slučaju da želite da otkažete svoj ugovor)

Za „SUPERHOSTING“ d.o.o., Beograd, ul. Kneza Mihaila br. 33, 11000 Stari grad, matični br. 21465542, e-mail: sales@superhosting.rs, tel.: +381 069 789 539

– Ja/Mi* Vas ovim putem obaveštavamo da ja/mi istupam/o* iz ugovora zaključenog između nas u vezi sa pružanjem sledeće usluge: *

– Naručeno*/primljeno*

– Naziv/i* potrošača

– Adresa potrošača

– Potpis/i* potrošača ____________ (samo u slučaju da je ovaj obrazac odštampan)

Datum ____________

* Obrisati suvišno.
Prilog br. 2Informacije o ostvarivanju prava na odustanak Ugovora:Opšta uputstva za odustanak:

I Pravo za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu ili ugovora koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija.

II Imate pravo na odustanak od ovog ugovora bez davanja bilo kakvih razloga u roku od 30 dana.

III Period odustanka je 30 dana od datuma zaključenja ugovora.

U slučaju da želite ostvarite svoje pravo odustanka, potrebno je da nas obavestite (Za „SUPERHOSTING“ d.o.o. Beograd, ul. Kneza Mihaila br. 33, 11000 Stari grad, matični br. 21465542, e-mail: sales@superhosting.rs, tel.: +381 069 789 539, o vašoj odluci o odustanku iz ugovora putem nedvosmislene izjave (u pisanoj formi putem pošte, faksom ili e-mail-om).

Možete koristiti opšti formular za odustanak iz priloga, ali to nije oba vezno. Takođe možete da popunite i pošaljete standardni formular o odustanku ili bilo koju drugu nedvosmislenu izjavu u elektronskoj formi, preko našeg web sajta www.superhosting.rs. Ukoliko izaberete gorenavedeno, bez odlaganja ćemo Vas obavestiti putem e-mail-a, potvrđujući prijem izjave o odustanku. U svrhu poštovanja rokova o istupanju, dovoljno je da nam pošaljete Vašu korespondenciju o ostvarivanju prava o odustanku pre isteka navedenog roka.

IV Trenutak povlačenja

Ukoliko izaberete da istupite iz ovog ugovora, mi ćemo Vam nadoknaditi sve isplate koje smo primili od Vas, uključujući troškove dostave (izuzimajući dodatne troškove povezane sa Vašim odabirom načina isporuke, koji ne predstavlja najjeftiniju standardnu pošiljku koju smo ponudili), bez nepotrebnog odlaganja i u svakom slučaju ne duže od 14 dana od datuma obaveštenja o Vašoj odluci o odustanku od ugovora. Refundiranje će biti izvršeno na isti način vršenja isplate koji ste Vi koristili za inicijalnu transakciju, osim ukoliko izričito ne zahtevate drugi način isplate; u svakom slučaju, refundacija neće imati za posledicu uračunavanje dodatnih troškova za Vas. U slučaju da je Korisnik primio bilo kakvu robu u skladu sa ugovorom, očekujemo da nam je pošaljete nazad predmetnu robu bez nepotrebnog odlaganja i u svakom slučaju ne kasnije do 14 dana od datuma obaveštavanja o Vašoj odluci o istupanju iz ovog ugovora.

Rok će biti ispunjen, ukoliko pošaljete predmetnu robu pre isteka roka od 14 dana. U vezi sa ugovorima za pružanje usluga – ukoliko ste zahtevali da pružanje usluga počne tokom perioda istupanja, u obavezi ste da nam isplatite naknadu proporcionalno pruženim uslugama do momenta obaveštavanja kada ste izabrali da želite da ostvarite pravo o odustanka od ovog ugovora u poređenju sa celim iznosom u skladu sa ovim ugovorom.

Instrukcije za ispunjenje:

1. Odaberite jednu od sledećih opcija:

 • a) u vezi sa ugovorima za pružanje usluga snabdevanja vodom, gasom ili električnom energijom, kada nisu na prodaju, zapakovanih u ograničenom obimu i određenoj količini, kao i centralno grejanje ili digitalni sadržaj, koji nisu obezbeđeni na opipljiv način: „datum zaključenja ugovora“.
 • b) u vezi sa ugovorima o prodaji: „datum kada ste Vi ili treće lice, osim prevoznika i kojeg ste naveli, preuzeli robu.“.
 • c) u vezi sa ugovorima na osnovu kojih je naveden potrošač u jednoj porudžbinu za više robe koju je potrebno dostaviti odvojeno: „datum kada ste Vi ili treće lice, osim prevoznika i kojeg ste naveli, preuzeli poslednji primerak robe.“;
 • d) u vezi sa ugovorima na osnovu kojih se dostavljena roba sastojala od više serija ili delova: „datum kada ste Vi ili treće lice, osim prevoznika i kojeg ste naveli, preuzeli poslednju seriju ili deo.“;
 • e) u vezi sa ugovorima za redovnu isporuku dobara u okviru određenog perioda: „datum kada ste Vi ili treće lice, osim prevoznika i kojeg ste naveli, preuzeli prvi primerak robe.“.
2. Unesite Vaše ime, adresu, broj telefona, broj faksa i e-mail adresu.

3. Ukoliko dozvolite potrošačima da elektronski popune i podnesu izjavu o istupanju iz ugovora na Vašem web sajtu, popunite sledeće:

"Takođe možete popuniti i podneti standardni formular za odustanak ili bilo koju drugu nedvosmislenu izjavu elektronskim putem, preko našeg web sajta (unesite web adresu). Ukoliko izaberete gorenavedeno, obavestićemo Vas bez odlaganja putem e-mail-a, potvrđujući prijem zahteva za odustanak.“


4. U vezi sa ugovorima o prodaji, kojima niste ponudili da preuzimate robu u slučaju odustanka, popunite sledeće:

"Možemo da odložimo refundiranje uplata do povraćaja robe ili do dostavljanja dokaza o slanju robe nazad, u zavisnosti koji god od ova dva uslova je nastupio ranije.“


5. Ukoliko je potrošač primio robu u skladu sa ugovorom:

  (a) izabrati

 • – "Preuzećemo robu", ili

  – “Očekujemo da nam pošaljete ili vratite predmetnu robu ili da… (unesite ime i adresu) bez nepotrebnog odlaganja u bilo kom slučaju, ne kasnije od 14 dana od datuma obaveštavanja o odluci o istupanju iz ugovora.

 • Rok je ispunjen, ukoliko pošaljete nazad predmetnu robu pre isteka perioda od 14 dana.;

  (б) obuhvatite::

 • – "Snosićemo sve troškove za vraćanje robe.";

  – “Vi ćete snositi sve direktne troškove u vezi za povraćajem robe.";

 • Ukoliko u skladu sa ugovorom na daljinu ne ponudite da snosite troškove povraćaja robe i, s obzirom na njihovu prirodu, takva roba ne može da se vrati na uobičajeni način poštom:

 • „Vi ćete snositi direktne troškove u vezi sa povraćajem robe, u iznosu od _____ dinara (uneti iznos).“, ili troškovi u vezi sa povraćajem robe ne mogu biti izračunati unapred adekvatno: „Vi ćete snositi sve direktne troškove u vezi sa povraćajem robe. Ne očekujemo da će predmetni troškovi premašiti približno _____ dinara (uneti iznos).“ ili

 • ukoliko ugovorom zaključenim izvan poslovnog prostora, priroda robe ne dozvoljava povraćaj na uobičajeni način poštom i ako je dostavljena na adresu potrošača u vreme zaključenja ugovora: „Preuzećemo robu o sopstvenom trošku.“, i

  (c) obuhvatite: "Odgovorni ste samo u vezi sa umanjenom vrednošću robe na osnovu provere na način različit od neophodnog radi utvrđivanja njene prirode, karakteristika i kvaliteta.“

6. U vezi sa ugovorima o pružanju usluga ili snabdevanjem vodom, gasom ili električnom energijom, kada nisu na prodaju, pakovana u određenom obimu i određene količine, kao i centralno grejanje , uključite sledeće:

„Ukoliko ste zahtevali pružanje usluga ili snabdevanje vodom/gasom/električnom energijom/centralnim grejanjem (izbrišite nepotrebno) počne u vreme perioda istupanja, platićete nam iznos koji je proporcionalan pruženim uslugama do momenta obaveštavanja da ste odlučili da odaberete pravo odustanka ovog ugovora a u poređenju sa celim iznosom u skladu sa ugovorom.“

 

I. PREDMET

Član 1.

Važeći Opšti uslovi korišćenja domena (u daljem tekstu: „Opšti uslovi korišćenja“), služe regulisanju odnosa između privrednog društva „SUPERHOSTING“ d.o.o. Beograd, ul. Kneza Mihaila br. 33, 11000 Stari grad, matični broj: 21465542 (u daljem tekstu: „Provajder“), i klijenata Provajdera (u daljem tekstu: „Korisnici“), u vezi sa pružanjem usluga za registraciju i upravljanjem domena (u daljem tekstu: „Usluge“).

ІІ. INFORMACIJE O PROVAJDERU

Član 2.

Informacije u skladu sa Zakonom o elektronskoj trgovini („Sl. glasnik RS“, br. 41/2009 i 95/2013) i Zakona o zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS", br. 62/2014, 6/2016 - dr. zakon i 44/2018 - dr. zakon, u daljem tekstu: „Zakon o zaštiti potrošača“):
 1. ime provajdera: „SUPERHOSTING“ d.o.o. Beograd;
 2. adresa sedišta: ul. Kneza Mihaila br. 33, Beograd – Stari grad, Republika Srbija;
 3. e-mail:sales@superhosting.rs
 4. kontakt: 069 789 539
 5. matični broj: 21465542
 6. nadzorni organi:
  (1)Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, bul. Kralja Aleksandra br. 15, 11120 Beograd, kontakt: +38111 3408 900, faks: +38111 3343 379, e-mail: office@poverenik.rs;

  (2) Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija - Sektor za zaštitu potrošača, ul. Nemanjina br. 22-26, 11000 Beograd, kontakt: 0800/103-104, e-mail: zastita.potrosaca@mtt.gov.rs, web sajt: http://mtt.gov.rs/sektori/sektor-za-zastitu-potrosaca/; „SUPERHOSTING“ d.o.o. Beograd se smatra obavezujućom privrednim subjektom u skladu sa Kodeksom poslovne etike ("Sl. glasnik RS", br. 1/2006).

III. OPIS USLUGA

Član 3.

Provajder nastoji da pruži sledeće usluge Korisniku za odgovarajuću naknadu:
(1) Pronalaženje slobodnog domena;
(2) Upisivanje naziva domena u Internet registrima domena;
(3) Pružanje daljinskog upravljanja domenom i njegovim parametrima, sa sledećim karakteristikama:

 • upravljanje procesima upućivanja sa glavne adrese domena do drugih internet adresa (eng. forwarding);
 • upravljanje i upućivanje e-pošte na domen;
 • podešavanje odabranih adresa za upotrebu domena za hosting usluge, kao i usluge e-pošte;
 • zaštita od nedozvoljenih transfera od strane trećih lica.
(4) Pribavljanje informacija o zonama u okviru kojih domen može biti registrovan, kao i određivanje cena za različite raspoložive zone na:
https://www.superhosting.rs/web-hosting-register-domains.php
(5) Dodatnu informaciju u vezi registrovanja .rs i .срб domena možete naći na sledećem linku.

IV. PRUŽANJE USLUGA

Član 4.

(1) Radi omogućavanja korišćenja Usluga koje se pružaju, Korisnik će sprovesti registraciju pružajući zahtevane informacije prilikom popunjavanja registracionog obrasca kao i plaćanjem odgovarajuće pretplatne naknade.
(2) Nakon registracije i potvrde o uplati, Provajder je uneti odabrani domen u internet registar domena (u daljem tekstu: „registar“) odabranog od strane Korisnika. Nakon unosa, Provajder će se pridržavati pravila registracije organizacije koja vrši održavanje odabrane oblasti domena (ICANN i ostali).
(3) Registrovani Korisnik domena će odrediti svrhu registracije domena u okviru navedenih registara.
(4) Potpuna aktivacija domena nastupa u roku od 3 dana od registracije domena u registru.

Član 5.

Mogućnost daljinskog upravljanja domenom i njegovim parametrima biće dostupni Korisniku nakon registracije domena u odgovarajućem registru.

Član 6.

Provajder će obavestiti Korisnika o uspešnoj registraciji domena putem e-mail-a, slanjem na e-mail adresu prethodno određenu od strane Korisnika.

Član 7.

Provajder neće biti odgovoran u slučajevima kada: 

 1. registracija domena koji je određen od strane Korisnika je lažan, nepotpun ili netačan i dovodi do odbijanja registracije ili obustave registracije od strane registratora ili organizacije koja je nadležna za održavanje oblasti za predmetni domen;
 2. domen, za čiju je registraciju podnesen zahtev od strane Korisnika, je rezervisan od strane trećeg lica u vreme naručivanja domena i potvrde o uplati;
 3. u momentu podnošenja naloga za registraciju, Korisnik je uneo (upisao) domen netačno i registrovani domen ne predstavlja onaj koji je Korisnik zahtevao.

Član 8.

(1) Provajder će pružiti Korisniku priliku da obnovi period za koji je odabrani domen registrovan, dok će Provajder poslati podsetnik na Korisnikovu e-mail adresu pre isteka registracije perioda odabranog od strane Korisnika.
(2) Provajder će poslati tri (3) obaveštenja:

 • 30 dana pre isteka usluga;
 • 15 dana pre isteka usluga;
 • na dan isteka usluga.
(3) Provajder neće biti odgovoran ako Korisnik nije primio podsetnik zbog lažne ili netačne e-mail adrese ili zbog promene e-mail adrese, o kojoj Provajder nije bio obavešten.
(4) Provajder neće biti odgovoran ukoliko nakon registracije domena bude: podnesen zahtev ili bude registrovan od strane trećeg lica, cena nove registracije ili obnove iznosi više od prvobitne, domen nije u funkciji ili je obrisan iz registra zbog Korisnikove nemogućnosti da blagovremeno plati obnovu registracije.
(5) Plaćeni iznosi za registraciju domena od strane Korisnika se ne mogu refundirati, sem u slučajevima kad usluga registracije/transfera domena nije bila sprovedena u potpunosti.

Član 9.

(1) Provajder dodeljuje Korisniku domena username i password.
(2) Korisnik unosi lične podatke u odgovarajuća polja registracionog formulara propisanog od strane registra.
(3) Sve informacije pružene od strane Korisnika u registracionom formularu odabrane organizacije nadležne za oblast domena postaju javno dostupne.
(4) U slučaju da Korisnik izgubi ime domena, username ili password, Provajder ima pravo da primeni objavljenu „Proceduru za izgubljene i zaboravljene nazive i password-e“, objavljene na https://www.superhosting.rs/web-hosting-page-terms-and-agreements-password.php, i koja čini sastavni deo ovih Opštih uslova korišćenja.
(5) Provajder ima pravo da, u bilo kom momentu, zahteva specijalnu identifikaciju domena od strane Korisnika, kada Korisnik preduzme radnje u vezi sa upravljanjem domena.
(6) Cene i uslovi ponovnog pribavljanja zastarelog domena u okviru oblasti .COM, .NET, .ORG, .INFO, BIZ i .RS se nalaze na: https://www.superhosting.rs/web-hosting-register-domains.php

V. TRANSFER

Član 10.

(1) U slučaju transfera domena od strane drugog provajdera prema Provajderu, Korisnik je u obavezi da prati uputstva poslata od strane Provajdera i u obavezi je da obezbedi specijalni kod za transfer Provajderu. U slučaju navedenog transfera, Provajder će preduzeti mere isključivo u skladu sa informacijama dobijenim od strane Korisnika u vezi sa preciziranjem domena.
(2) Provajder je u obavezi da sprovede transfer domena registrovanog od strane Korisnika prema drugom provajderu isključivo na osnovu izričitog zahteva Korisnika.
(3) Provajder neće biti odgovoran, niti će biti u obavezi da refundira plaćenu naknadu Korisnika u slučaju da zbog Korisnikovih ili postupaka i propusta drugog provajdera domen nije prenesen na Provajdera.
(4) Provajder će obavestiti Korisnika o uspešno sprovedenoj proceduri transfera domena.

Član 11.

(1) Ukoliko Korisnik prenese domen trećem licu – korisniku, Provajder ima pravo da zahteva od Korisnika sledeće:

 1. Potvrdu o pravima na domen;
 2. Username i password za pristup domenu;
 3. Potvrdu o zahtevu za transfer domena prema drugom korisniku putem e-mail-a;
 4. Ličnu kartu, Izvod iz privrednog registra Korisnika ili dokument koji potvrđuje pravo na zastupanje lica, čime se predstavlja kao korisnik domena.

(2) Provajder će obavestiti Korisnika i lice kome se domen prenosi o izvršenom transferu.

Član 12.

U slučaju transfera iz člana 10, 11, Korisnik je obavezi da deaktivira zabranu transfera domena, ukoliko ona postoji, radi sprovođenja transfera.

Član 13.

(1) Ukoliko je transfer odbijen, Provajder je u obavezi da obavesti Korisnika o odbijanju slanjem pisma ili e-mail-a, u kojem će Provajder ukazati na potencijalne razloge i predložiti načine uklanjanja istih.
(2) Nakon uspešnog transfera, Provajder je u obavezi da obavesti Korisnika o uspešnom transferu domena i da pruži podatke o upravljanju prenesenim domenom.

Član 14.

(1) Provajder neće biti odgovoran prema Korisniku u slučajevima kada:

 • transfer domena nije izvršen zbog nemogućnosti Korisnika da dostavi Provajderu specijalni kod za transfer domena iz jednog registra u drugi;
 • transfer domena nije izvršen zbog činjenice da je prošlo manje od 60 dana od dana registracije;
 • transfer domena nije izvršen zbog isteka roka registracije/aktivnosti domena;
 • transfer domena nije izvršen zbog Korisnikovog dostavljanja netačnog specijalnog koda za transfer domena iz jednog registra u drugi;
 • transfer domena nije izvršen zbog propusta Korisnika da deaktivira zabranu za transfer domena iz jednog registra u drugi;
 • transfer domena nije izvršen zbog propusta Korisnika prilikom davanja pristanka na transfer u specijalnom e-mail-u, poslatom od strane registra u koji se domen prenosi;
 • transfer domena nije izvršen zbog odbijanja Korisnika da zahteva transfer u specijalnom e-mail-u, poslatom od strane registra sa kojeg se domen prenosi;
 • Korisnik nije primio e-mail o potvrdi transfera iz razloga što:
  • e-mail adresa koja je navedena u kontaktu domena nije u funkciji;
  • Korisnik nema pristup e-mail adresi navedenoj u kontaktu domena;
  • Korisnik je filterovao e-mail potvrdu poslatu od strane registra u koji se prenosi domen.

VI. PRUŽANJE USLUGA

Član 15.

(1) Provajder ima pravo da trećim licima pruži informacije o Korisniku koje su unesene u registar domena.
(2) Provajder ima pravo da pruži neophodne informacije o Korisniku, u slučaju zahteva nadležnih državnih organa u skladu važećim zakonskim procedurama.
(3) Radi zaštitite Korisnikovih ličnih podataka, Provajder će primeniti mere u skladu sa Pravilima zaštite podataka o ličnosti, koja su sastavni deo važećih Opštih uslova korišćenja. 

Član 16.

(1) Provajder ima pravo da zabrani pristup domenu ili njegovom upravljanju u slučaju otkrivanja zloupotreba prilikom korišćenja domena, a koje su zabranjene važećim zakonima Republike Srbije, pravilima međunarodnih organizacija ili asocijacija, moralnim i etičkim standardima vezanim za korišćenje interneta.
(2) Provajder i Korisnik su saglasni da pristup domenu i njegovom upravljanju može biti zabranjen ukoliko nastupe sledeće okolnosti:

 • dokaz o nastupanju povrede žiga od strane trećeg lica;
 • stupanje na snagu sudske ili arbitražne odluke ili odluke državnog organa, odluke o zabrani pristupa domenu ili njegovo brisanje;
 • sadržaj sajta, na koje upućuje ime domena, ukazuje da je korišćen u suprotnosti sa važećim zakonima, pravilima, standardima i normama prihvaćenim u praksi;
 • dokaz da je nastupilo kršenje prava trećih lica korišćenjem domena;
 • dokaz da se korišćenjem domena krše prava trećih lica.
(3) Provajder neće biti odgovoran prema Korisniku za materijalnu i nematerijalnu štetu, uključujući izmaklu dobit nastalu kao rezultat zabrane pristupa domenu ili njegovom upravljanju u skladu sa razlozima iz stava 2.
(4) Prilikom nastupanja svih slučajeva iz ovog lana Provajder će imati pravo da obriše domen iz registra domena, uz istovremeni raskid ugovora sa Korisnikom bez obaveštavanja ili bilo kakve naknade štete.

Član 17.

Korisnik i Provajder su saglasni da će se pravila registracije, transfera, upravljanja, alternativno rešavanje sporova za navedenu oblast domena i ostali dokumenti organizacije nadležne za održavanje oblasti domena (ICANN i ostali) primenjivati na njihove aktivnosti.

VII. IZMENE I PRISTUP OPŠTIM USLOVIMA KORIŠĆENJA

Član 18.

(1) Važeći Opšti uslovi korišćenja mogu biti izmenjeni od strane Provajdera, o čemu će Provajder blagovremeno obavestiti sve Korisnike Usluga.
(2) Provajder i Korisnik su saglasni da će se sve izmene i dopune ovih Opštih uslova korišćenja primenjivati prema Korisniku nakon izričitog obaveštenja od strane Provajdera i u slučaju da Korisnik ne iznese primedbe na izmene i dopune u roku od 14 dana.
(3) Korisnik je saglasan da sve izjave Provajdera u vezi sa izmenama ovih Opštih uslova korišćenja će biti poslate na e-mail adresu određenu od strane Korisnika tokom procesa registracije za korišćenje usluga. Korisnik je saglasan da e-mail-ovi poslati u skladu sa ovim lanom ne moraju biti elektronski potpisani.

Član 19.

Provajder će objaviti važeće Opšte uslove poslovanja na https://www.superhosting.rs/web-hosting-page-terms-and-agreements.php, zajedno sa svim pripadajućim dopunama i izmenama.

VIII. RASKID

Član 20.

Važeći Ugovor koji se odnosi na pružanje Usluga će biti raskinut:

 • istekom Ugovora, u skladu sa trajanjem plana pretplate Korisnika;
 • u slučaju likvidacije ili stečaja jedne od stranaka;
 • pisanim sporazumom stranaka;
 • u slučaju objektivne nemogućnosti ispunjenja obaveza bilo koje strane;
 • u slučaju zaplene opreme od strane nadležnih državnih organa.
Član 21.

Provajder ima pravo da jednostrano raskine Ugovor po sopstvenom nahođenju, bez prethodnog obaveštavanja i bez obaveze naknade bilo kakve štete, ukoliko je utvrđeno da su pružene Usluge korišćene u suprotnosti sa važećim Opštim uslovima korišćenja, Pravilima poslovanja Provajdera, kao i zakonskim propisima i opštim moralnim normama.

IX. ODGOVORNOST

Član 22.

Korisnik će nadoknaditi i osloboditi Provajdera bilo kakve odgovornosti u sporovima i ostalim zahtevima trećih lica (bili oni opravdani ili ne) za svu štetu i troškove (uključujući advokatske i sudske troškove) nastalih od ili u vezi sa: (1) nemogućnošću uočavanja bilo koje obaveze u skladu sa Ugovorom, (2) kršenjem autorskih prava, prava emitovanja ili bilo kojih drugih intelektualnih ili industrijskih prava i (3) nezakonitim prenosom prava dodeljenih Korisniku tokom trajanja i u skladu sa odredbama ovog Ugovora sa trećim licima. 

Član 23.

Provajder neće biti odgovoran u slučaju nemogućnosti da pruži Uslugu zbog nastupanja više sile, okolnosti slučaja, problema sa internetom, tehničkih ili ostalih objektivnih razloga, uključujući odluke nadležnih državnih organa.

Član 24

Provajder neće biti odgovoran za štetu nastalu od strane Korisnika prema trećim licima. 

Član 25

(1) Provajder neće biti odgovoran u slučajevima probijanja sigurnosnih mera tehničke opreme, putem koje je pružena usluga, čiji je rezultat gubitak informacija, širenje informacija, pristup informacijama, zabrana pristupa informacijama, izmena informacija objavljenih na Korisnikovim sajtovima kao i ostalim sličnim posledicama.
(2) Provajder neće biti odgovoran u slučajevima pružanja pristupa informacijama, gubitka ili izmene podataka ili parametara Usluga u slučajevima lažne identifikacije trećeg lica koji se pretvara da su Korisnik, iz kojih se može zaključiti da je navedena osoba Korisnik.

ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

Član 25a.

(1) Provajder će preduzeti neophodne mere da zaštiti lične podatke Korisnika u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018).
(2) Provajder će obraditi lične podatke Korisnika u skladu sa član 12. stav 1., tačka 2. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, obrada je neophodna u cilju ispunjenja Ugovora u kojem je druga strana Korisnik.
(3) SUPERHOSTING će obraditi lične podatke Korisnika u skladu sa članovima 21., 23., 41. i 42. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti u vezi sa zaštitom privatnosti pojedinaca, obradom ličnih podatka i transparentnosti takvih podataka, prihvatanjem Opštih uslova hostinga Korisnik izjavljuje da je pročitao uslove i da je sa njima saglasan.
(4) Prilikom pružanja Usluga, Provajder postupa isključivo u skladu sa instrukcijama Korisnika i u meri da ima kontrolu nad ličnim podacima koju Korisnik obrađuje. Ugovor i primena funkcionalnosti i obima usluga su stavljene na uvid od strane Provajdera kao deo Usluga i predstavljene su u potpunosti i izričito u instrukcijama Korisnika prema Obvezniku (Provajderu). U tom smislu, Provajder nema kontrolu nad podacima koje Korisnik bira da upload-uje u okviru korišćenja Usluga (bez obzira da li informacija sadrži lične podatke ili ne). Odnosno, Provajder ne preuzima ulogu u odlučivanju da li Korisnik vrši obradu podataka putem korišćenja usluga, u koju svrhu i da li su pojedine informacije zaštićene. U ovom slučaju, odgovornost Provajdera je ograničena na: 1) potpuni pristanak u skladu sa Korisnikovim instrukcijama opisanim u Ugovoru, i 2) pružanje informacija o uslugama i dokumentaciji o funkcionalnosti kroz njegov interfejs. U ovom slučaju pružanja Usluge od strane Provajdera, Provajder nema kontrolu i ne snosi odgovornost za lične podatke koje Korisnik obrađuje.
(5) U skladu sa bezbednosnim merama za zaštitu ličnih podataka Korisnika, Provajder će slati podatke jedino preko e-mail adrese, navedene u Korisnikovoj inicijalnoj registraciji.

X. OSTALI USLOVI


Član 26.

Korisnik i Provajder će biti u obavezi da štite prava i pravne interese obe strane, kao i bilo kakve poslovne tajne koje saznaju u procesu sprovođenja Ugovora i ovih Opštih uslova korišćenja.

Član 27.

U slučaju nesaglasnosti odredaba Opštih uslova korišćenja i odredaba posebnih ugovora između Provajdera i Korisnika, odredbe posebnih ugovora primenjivaće se odredbe posebnih ugovora.

Član 28.

Potencijalno poništenje bilo koje odredbe ovih Opštih uslova korišćenja neće proizvesti ništavost celog Ugovora.

Član 29.

Svi sporovi koji nastanu u vezi sa važećim Opštim uslovima korišćenja ili su sa njima u vezi, a ne mogu biti rešeni sporazumno između Provajdera i Korisnika, biće u nadležnosti Stalne arbitraže pri Privrednoj komori Republike Srbije, u skladu sa njihovim pravilima za slučajeve koji se odnose na ugovore o arbitraži, u kom slučaju će se primenjivati pravo Republike Srbije. U slučaju da su Korisnici u smislu Zakona o zaštiti prava korisnika korisnici, imaće pravo da pokrenu spor pred nadležnim sudom Republike Srbije.

Član 30.

(1)Zakoni Republike Srbije, kao i pravila međunarodnih organizacija za upravljanje domenima i pravila arbitražnih sudova za alternativno rešavanje sporova u vezi sa domenima će se primenjivati na sve sporove koji nisu rešeni ovim sporazumom i u vezi su sa njegovim sprovođenjem i interpretacijom.
(2) Korisnik izričito ovlašćuje Provajdera da vrši funkciju njegovog „Izabranog Agenta“ („Designated Agent“) za odobrenje svake „Izmene Registracije“ („Change of Registrant“) u njegovo ime. Korisnik izričito daje saglasnost sa „Transfer Lock“-om u trajanju od 60 dana nakon „Izmene Registracije“. Termini „Izabrani Agent“ („Designated Agent“), „Izmena Registracije“ („Change of Registrant“) i „Transfer Lock“ su definisani u ICANN Pravilima transfera.

Član 31.

Važeći Opšti uslovi poslovanja će stupiti na snagu prema svim Korisnicima dana 17.06.2019


 

I. PREDMET

Član 1.

Važeći Opšti uslovi o SSL sertifikatima (u daljem tekstu: „Opšti uslovi“) služe regulisanju odnosa između privrednog društva „SUPERHOSTING“ d.o.o. Beograd, ul. Kneza Mihaila br. 33, 11000 Stari grad, matični broj: 21465542 (u daljem tekstu: „SUPERHOSTING“), i klijenata SUPERHOSTING-a, (u daljem tekstu: „Korisnici“), u vezi sa pružanjem usluga pribavljanja digitalnih sertifikata izdatih od strane institucije za izdavanje sertifikata (u daljem tekstu: „IIS“), u daljem tekstu navedene kao „Usluge“.

ІІ. INFORMACIJE O SUPERHOSTING-u

Član 2.

Informacije u skladu sa Zakonom o elektronskoj trgovini („Sl. glasnik RS“, br. 41/2009 i 95/2013):
 1. ime provajdera: „SUPERHOSTING“ d.o.o. Beograd;
 2. adresa sedišta: ul. Kneza Mihaila br. 33, Beograd – Stari grad, Republika Srbija;
 3. e-mail:sales@superhosting.rs
 4. kontakt:069 789 539
 5. matični broj: 21465542;
 6. nadzorni organi:
  (1) Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, bul. Kralja Aleksandra br. 15, 11120 Beograd, kontakt: +38111 3408 900, faks: +38111 3343 379, e-mail: office@poverenik.rs;

  (2) Sektor za zaštitu potrošača, ul. Nemanjina br. 22-26, 11000 Beograd, kontakt: 0800/103-104, e-mail: zastita.potrosaca@mtt.gov.rs, web sajt: http://mtt.gov.rs/sektori/sektor-za-zastitu-potrosaca/; „SUPERHOSTING“ d.o.o. Beograd se smatra obavezujućom privrednim subjektom u skladu sa Kodeksom poslovne etike ("Sl. glasnik RS", br. 1/2006);

  (3) Komisija za zaštitu konkurencije, ul. Savska br 25/IV, 11000 Beograd, kontakt: +38111 38 11 911, e-mail: office.kzk@kzk.gov.rs, web sajt: www.kzk.gov.rs

III. OPIS USLUGA

Član 3.

(1) U skladu sa Opštim uslovima, SUPERHOSTING nastoji da omogući Korisniku slanje zahteva radi izdavanja digitalnog sertifikata od strane jednog od IIS koji se nalaze na listi web sajta SUPERHOSTING-a bez naknade za korišćenje intelektualne svojine. (2) Usluge koje se pružaju Korisniku od strane SUPERHOSTING-a uključuju:
 • pružanje načina plaćanja za digitalni sertifikat;
 • korišćenje interfejsa, koji generiše zahtev za pribavljanje digitalnog sertifikata.
Član 4.

(1) Za potrebe podnošenja zahteva za dobijanje digitalnog sertifikata, Korisnik će poslati prijavu SUPERHOSTING-u navodeći sve parametre potrebne za sertifikat. (2) SUPERHOSTING će omogućiti Korisniku da unese podatke koje koristi za identifikaciju i koje će biti korišćeni za dobijanje digitalnog sertifikata, u okviru interfejsa SUPERHOSTING web sajta. (3) SUPERHOSTING će IIS dostaviti popunjene podatke o Korisniku, koji će biti korišćeni radi izdavanja digitalnog sertifikata. (4) Nakon što SUPERHOSTING dostavi IIS podatke Korisnika, Korisnik će sprovesti sve neophodne radnje i pratiće instrukcije IIS radi dobijanja digitalnog sertifikata.
Član 5.

Korisnik je u obavezi da obezbedi SUPERHOSTING-u i IIS tačne i važeće podatke, neophodne za dobijanje digitalnog sertifikata.
Član 6.

(1) Korisnik će platiti naknadu SUPERHOSTING-u za organizaciju pribavljanja digitalnog sertifikata izdatog od strane IIS, odabranog od strane Korisnika. (2) Naknada iz stava 1. uključuje cenu predmetnog digitalnog sertifikata, koju će SUPERHOSTING platiti IIS. (3) Korisnik će izvršiti uplatu iz stava 1. na način koji odabere nakon zaključenja ugovora ili u drugom momentu, izričito ugovorenom između stranaka.
Član 7.

(1) U slučaju potrebe za dostavljanjem dokumentacije, potvrđivanja okolnosti ili sprovođenja mera u vezi za pribavljanjem sertifikata, Korisnik će gorenavedene radnje sprovoditi samostalno, u skladu sa instrukcijama IIS. (2) U skladu sa odredbom iz stava 1., stranke su saglasne da SUPERHOSTING nema obavezu prema Korisniku nakon prijema i podnošenja predmetnih podataka za dobijanje digitalnog sertifikata prema IIS i izvršene uplate cene za dobijanje digitalnog sertifikata IIS u ime Korisnika.
Član 8.

(1) Korisnik je u obavezi da detaljno razmotri opšte uslove odabranog IIS pre prihvatanja važećih Opštih uslova. (2) Korisnik je saglasan sa opštim uslovima IIS i njenim ostalim zahtevima bezuslovno ih prihvatajući.
Član 9.

(1) Popunjavanjem podataka i pritiskom na dugme „Da, pristajem“ i „Registracija“, Korisnik izjavljuje da je upoznat sa Opštim uslovima, pristaje na sadržinu istih i bezuslovno ih se pridržava. (2) Korisnik može da menja informacije na profilu u bilo koje vreme, ali je u obavezi da ažurira podatke. (3) U bilo koje vreme pre, tokom i nakon pružanja Usluga, SUPERHOSTING ima pravo da zahteva od Korisnika da se identifikuje i da potvrdi autentičnost podataka ili bilo kojih okolnosti tokom registracije. (4) U slučaju da Korisnik izgubi ime domena, username ili password, SUPERHOSTING ima pravo da primeni objavljenu „Proceduru za izgubljene i zaboravljene nazive i password-e“, objavljene na https://www.superhosting.rs/web-hosting-page-terms-and-agreements-password.php i koja čini sastavni deo ovih Opštih uslova. (5) Iz bezbednosnih razloga u vezi sa podacima Korisnika, SUPERHOSTING će slati bilo koje i sve podatke samo na e-mail adresu određenu od strane Korisnika u vreme registracije profila.

IV. PRISTUP OPŠTIM USLOVIMA

Član 10.

SUPERHOSTING će objaviti važeće Opšte uslove na: https://www.superhosting.rs/web-hosting-page-terms-and-agreements.php, sa svim dopunama i izmenama.

V. MOMENAT IZDAVANJA SERTIFIKATA I IZVRŠENJE

Član 11.

(1) Ugovor za pružanje Usluga u skladu sa ovim Opštim uslovima će biti zaključen do momenta izdavanja digitalnog sertifikata od strane IIS, odabranog od strane Korisnika. (2) SUPERHOSTING i Korisnik su saglasni da je dobijanjem digitalnog sertifikata od strane IIS, SUPERHOSTING ispunio sve svoje obaveze u skladu sa Ugovorom prema Korisniku.

VI. RASKID

Član 12.

Važeći ugovor za pružanje usluga će biti raskinut:
 • u slučaju likvidacije ili stečaja jedne od stranaka;
 • pisanim sporazumom stranaka;
 • usled objektivne nemogućnosti bilo koje stranke da izvrši svoje obaveze;
 • u slučaju zaplene opreme od strane državnih organa;
 • jednostrano, od bilo koje strane, sa prethodnim obaveštenjem poslatim drugoj strani 7 dana pre raskida. Pisanom formom će se smatrati i obaveštenje poslato putem e-mail-a, iako nije elektronski potpisan.
Član 13.

SUPERHOSTING ima pravo da jednostrano raskine Ugovor po sopstvenom nahođenju, bez davanja prethodnog obaveštenja i bez obaveze plaćanja bilo kakve kompenzacije, ukoliko se utvrdi da su pružene usluge korišćene ili će biti korišćene u suprotnosti sa važećim Opštim uslovima, opštim uslovima za ostale usluge pružene od strane SUPERHOSTING-a, zakonima Republike Srbije, opštim moralnim normama ili pravilima za dodeljivanje digitalnih sertifikata.
Član 14.

Ukoliko Ugovor zaključen između SUPERHOSTING-a i Korisnika bude raskinut krivicom Korisnika, naknada plaćena SUPERHOSTING-u će se smatrati naknadom štete i može biti zadržana od strane SUPERHOSTING-a kao kompenzacija za štetu nastalu po SUPERHOSTING nastalu raskidom.

VII. ODGOVORNOST

Član 15.

Korisnik će naknaditi štetu i osloboditi SUPERHOSTING bilo kakve odgovornosti u sporovima i bilo kojim zahtevima trećih lica (bili oni opravdani ili ne), za svu štetu i troškove (uključujući advokatske i sudske troškove) nastale od ili u vezi sa: 1) nemogućnošću ispunjenja bilo koje obaveze iz Ugovora; 2) kršenjem autorskih prava, prava emitovanja i bilo kojih drugih prava intelektualne ili industrijske svojine; 3) izjavljivanjem ili pružanjem lažnih podataka SUPERHOSTING-u ili IIS u vezi da dobijanjem digitalnog sertifikata.
Član 16.

(1) SUPERHOSTING neće biti odgovoran u slučaju nemogućnosti da pruži internet konekciju ili funkcionisanje opreme tokom određenog perioda zbog više sile, okolnosti slučaja, problema sa internetom, tehničkih ili objektivnih razloga, uključujući odluke nadležnih državnih organa. (2) SUPERHOSTING neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu prema Korisniku, izuzev namere i grube nepažnje.
Član 17.

(1) SUPERHOSTING neće biti odgovoran za štetu nastalu od strane Korisnika prema trećim licima. (2) SUPERHOSTING neće biti odgovoran za materijalnu i nematerijalnu štetu u vezi za izgubljenom dobiti ili štetom nastalom za Korisnika u procesu pružanja ili odustanka od Usluga.
Član 18.

(1) SUPERHOSTING neće biti odgovoran u slučajevima probijanja bezbednosnih mera tehničke opreme putem kojih su pružene Usluge, koji proizvode gubitak informacija, širenje informacija, pristupanje informacija, zabrana pristupa informacija, menjanje objavljenih informacija i ostale slične posledice. (2) SUPERHOSTING neće biti odgovoran za omogućavanje pristupa informacijama, za gubitak i ili izmenu podataka ili parametara Usluga kao posledicu u slučaju lažnog predstavljanja trećeg lica koje se predstavlja kao Korisnik, kad se iz okolnosti može zaključiti da je navedeno lice Korisnik. (3) SUPERHOSTING neće biti odgovoran za slučaj pretrpljene štete ili izmakle dobiti proizašle iz neovlašćenog pristupa podacima Korisnika od strane trećeg lica u okviru njegovog SUPERHOSTING naloga uključujući pristup privatnom ili javnom ključu digitalnog sertifikata.

Zaštita podataka o ličnosti

Član 18A.

(1) SUPERHOSTING će preduzeti neophodne mere da zaštiti lične podatke Korisnika u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018).
(2) SUPERHOSTING će obraditi lične podatke Korisnika u skladu sa član 12. stav 1., tačka 2. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, obrada je neophodna u cilju ispunjenja Ugovora u kojem je strana Korisnik.
(3) SUPERHOSTING će obraditi lične podatke Korisnika u skladu sa članovima 21., 23., 41. i 42. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti u vezi sa zaštitom privatnosti pojedinaca, obradom ličnih podatka i transparentnosti takvih podataka, prihvatanjem Opštih uslova hostinga Korisnik izjavljuje da je pročitao uslove i da je sa njima saglasan.
(4) Prilikom pružanja Usluga, Provajder postupa isključivo u skladu sa instrukcijama Korisnika i u meri da ima kontrolu nad ličnim podacima koju Korisnik obrađuje. Ugovor i primena funkcionalnosti i obima Usluga su stavljene na uvid od strane SUPERHOSTING-a kao deo Usluga i predstavljene su u potpunosti i izričito u instrukcijama Korisnika Usluga prema Obvezniku (SUPERHOSTING). U tom smislu, SUPERHOSTING nema kontrolu nad podacima koje Korisnik bira da upload-uje u okviru korišćenja Usluga (bez obzira da li informacija sadrži lične podatke ili ne). Odnosno, SUPERHOSTING ne preuzima ulogu u odlučivanju da li Korisnik vrši obradu podataka putem korišćenja usluga, u koju svrhu i da li su pojedine informacije zaštićene. U ovom slučaju, odgovornost SUPERHOSTING-a je ograničena na: 1) potpuni pristanak u skladu sa Korisnikovim instrukcijama opisanim u Ugovoru, i 2) pružanje informacija o uslugama i dokumentaciji o funkcionalnosti kroz njegov interfejs. U ovom slučaju pružanja Usluge od strane SUPERHOSTING-a, SUPERHOSTING nema kontrolu i ne snosi odgovornost za lične podatke koje Korisnik obrađuje.
(5) U skladu sa bezbednosnim merama opreza za zaštitu ličnih podataka Korisnika, SUPERHOSTING će slati podatke jedino preko e-mail adrese, navedene u Korisnikovoj inicijalnoj registraciji.

VIII. OSTALI USLOVI

Član 19.

(1) Korisnik i SUPERHOSTING su u obavezi da štite prava i pravne interese obe strane, kao i bilo kakve poslovne tajne koje saznaju u procesu izvršenja Ugovora i ovih Opštih uslova. (2) Tokom i nakon isteka Ugovora, Korisnik i SUPERHOSTING će se uzdržati od javnog objavljivanja bilo kakve pisane ili usmene korespondencije nastale između njih. Pod javnim objavljivanjem će se smatrati i objavljivanje korespondencije putem štampe ili elektronskih medija, internet foruma, ličnih ili javnih web sajtova i drugih sličnih vidova komunikacije.
Član 20.

U slučaju sukoba između ovih Opštih uslova i odredaba posebnih ugovora zaključenih između SUPERHOSTING-a i Klijenta, primenjivaće se odredbe posebnih ugovora.
Član 21.

Potencijalno poništenje bilo koje odredbe ovih Opštih uslova neće proizvesti poništenje celog Ugovora.
Član 22.

Svi sporovi koji proisteknu iz važećih Opštih uslova ili su u vezi sa njima, a koji ne mogu biti sporazumno rešeni putem pregovora između SUPERHOSTING-a i Klijenta, biće u nadležnosti Stalne arbitraže pri Privrednoj komori Republike Srbije, u skladu sa njihovim pravilima za slučajeve koji se odnose na ugovore o arbitraži, u kom slučaju će se primenjivati pravo Republike Srbije. U slučaju da su Korisnici u smislu Zakona o zaštiti prava korisnika korisnici, imaće pravo da pokrenu spor pred nadležnim sudom Republike Srbije.
Član 23.

Zakoni Republike Srbije, kao i pravila međunarodnih organizacija za upravljanje domenima i pravila arbitražnih sudova za alternativno rešavanje sporova u vezi sa domenima će se primenjivati na sve sporove koji nisu rešeni ovim sporazumom i u vezi su sa njegovim sprovođenjem i interpretacijom.
Član 24.

Važeći Opšti uslovi će stupiti na snagu prema svim Klijentima dana 17.06.2019.
 
Član 1.

Ova Pravila prihvatljivog korišćenja čine sastavni deo Opštih uslova koriš enja.

A. DELJENI HOSTING

I. KARAKTERISTIKE USLUGA

Član 2.

Informacije o različitim vidovima pretplate za deljene hosting usluge su dostupne na:
https://www.superhosting.rs/web-hosting-compare-hosting-plans.php.

II. SADRŽINA HOSTINGA

Član 3.

Zabranjena je instalacija za deljene hosting usluge:
 1. bitTorrent tracker-a;
 2. bitTorrent klijenata;
 3. online igara, kao pojam "online igra" označava igru koja koristi resurse servera radi funkcionisanja i ne može biti korišćena ukoliko učesnik nije priključen na server;
 4. proxy servera, kao i bilo kojeg drugoga softvera za prenos/upravljanje prometom;
 5. deljenje (sharing) fajlova i download sajtovi kao i sve vrste sajtova povezanih sa p2p (peer to peer) aktivnostima (rapidshare.com, depositfiles.com, megaupload.com, i drugi);
 6. softvera za kriptovalute (rudarenje kriptovaluta), kao što su Bitcoin, Litecoin, i drugi.
Član 4.

Zabranjeno je pokretanje pozadinskih procesa, kao što su IRC serveri, botovi, skeneri ranjivosti, trojanci, shell-ovi.

Član 5.

Zabranjeno je pokretanje programa koji otvaraju ponuđeni priključak i očekuju ulazne mrežne konekcije.

III. PRAVA I OBAVEZE

Član 6.

Korisnik razume i saglasan je da Provajder ima pravo da odlučuje koje radnje i instalirane aplikacije predstavljaju povredu Pravila prihvatljivog korišćenja, kao i da preduzme odgovarajuće mere radi eliminisanja takvih povreda.

Član 7.

Provajder ima pravo da koristi i pokrene poseban softver ili skriptu hostovanu na nalogu Korisnika ili da zabrani pristup Uslugama za određene IP adrese ili korišćenje određenih mrežnih ulaza, ukoliko Provajder smatra da postoji potencijalni bezbednosni rizik i/ili mešanje u normalno funkcionisanje opreme servera..

Član 8.

Korisnik razume i saglasan je da Provajder ima pravo da obriše bilo koji nalog koji vrši povredu Pravila prihvatljivog korišćenja ukoliko Korisnik ne preduzme mere radi eliminisanja takvih povreda u vremenskom okviru određenom od strane Provajdera, kao i da u se tom slučaju Provajder neće smatrati odgovornim za bilo kakav gubitak podataka od strane Korisnika.

Član 9.

Korisnik ima pravo da traži da Provajder odluči u vezi sa povredom Pravila prihvatljivog korišćenja kao i da se ponovo uzme u obzir samo jedanput za određenu vrstu povrede.

Član 9a.

U kontrolnoj tabli, Korisnik neće imati pravo da unese i podesi domene koje nema pravo da koristi, kontroliše i njima upravlja.

IV. OGRANIČENJA


Korišćenje propusnog opsega

Član 10.

Korisnikov mesečni propusni opseg je ograničen u saglasnosti sa odabranim hosting planom. U slučaju da propusni opseg dosegne limit pre isteka meseca, nalog će automatski biti suspendovan do prvog dana sledećeg meseca.

Član 11.

Propusni opseg koji nije korišćen u okviru jednog meseca neće biti prenesen na sledeći mesec.

Korišćenje elektronske pošte(email)

Član 12.

(1) Korisnik ima pravo da pošalje do 350 email-ova u okviru jednog (1) sata.
(2) Korisnik ima pravo da pošalje do 50.000 email-ova u okviru jedne (1) nedelje.

Član 13.

Korisnik je saglasan da neće koristiti usluge Provajdera u svrhu slanja neželjenih masovnih poruka „SPAM“. Povreda ovog uslova proizvodi privremeni prekid usluga do utvrđenja odgovornosti za povredu.

Član 14.

U slučaju ponovljene povrede člana 12. ovih Pravila prihvatljivog korišćenja, Provajder ima pravo da jednostrano obustavi pružanje Usluga bez daljeg obaveštavanja.

Član 15.

Kada se povreda iz člana 12. otkrije i dokaže se da nije krivica Korisnika, u slučaju neovlašćenog pristupa nalogu ili provale u skripte/veb aplikacije korišćene od strane Korisnika, Provajder će privremeno prekinuti usluge i o tome obavestiti Korisnika. Korisnik je u obavezi da preduzme mere u najkraćem mogućem roku radi otklanjanja takvih povreda. U slučaju da Korisnik ne uspe da preduzme mere u roku od jednog (1) meseca od datuma slanja obaveštenja, Provajder ima pravo da jednostrano obustavi pružanje Usluga bez daljeg obaveštavanja.

Član 16.

Provajder ima pravo da obriše, bez ikakvog upozorenja, sve e-mail-ove označene kao SPAM koji su stariji od jednog (1) meseca i nalaze se u mail box-u Korisnika.

Procesorsko vreme

Član 17.

Maksimalno dozvoljeno procesorsko vreme da aplikacije hostovane na nalogu Korisnika mogu koristiti za funkcionisanje je određeno u skladu sa korišćenim hosting planom:
 1. Za “SuperStart” hosting plan – do 900 minuta 0.5 CPU cores-a mesečno;
 2. Za “SuperPro” hosting plan – do 3300 minuta 1.2 CPU cores-a mesečno;
 3. Za “SuperHosting” hosting plan – do 4800 minuta 1.8 CPU cores-a mesečno;
 4. Za hosting planove preprodavaca – do minuta 0.5 CPU cores-a mesečno za svaki nalog. Korisnika hostovanog na nalogu preprodavca. Vreme se ne može deliti između naloga Korisnika.
Računanje korišćenog procesorskog vremena sastoji se od sabiranja iskorišćenog vremena za skripte i obrada aplikacija i vremena korišćenog od strane baze podataka (MySQL).

Neiskorišćeni minuti u okviru jednog meseca se ne mogu preneti na sledeći mesec.

Merenje u slučaju prekoračenog procesorskog vremena

Član 18.

U slučaju prekoračenja određenih limita:
 • Provajder će obavestiti Korisnika da preduzme neophodne mere radi optimizacije aplikacija hostovanih na svom nalogu;
 • Provajder će snabdevati Korisnika statističkim podacima o tačnom iznosu procesorskog vremena iskorišćenom na nalogu;
 • Provajder će odrediti Korisniku rok u kojem je neophodno preduzeti neophodne mere da bi njihove aplikacije ne bi prekoračile određene limite.


Član 19.

U slučaju da, nakon isteka roka određenog Korisniku, njegove aplikacije nastave da prekoračuju određene limite više od 10%, Provajder ima pravo da prekine ili ograniči pružanje Usluga.

Član 20.

U slučaju da aplikacije hostovane na nalogu Korisnika prekoračuju određene limite u okviru jednog (1) sata, Provajder ima pravo da privremeno prekine ili ograniči pružanje Usluga bez obaveze upozorenja Korisnika.

Limiti korišćenja MySQL i MSSQL servera

Član 21.

Korisnik ima pravo da koristi resurse baze podataka na način koji ne ometaju opremu servera.

Član 21a.

Maksimalni broj dozvoljenih upita SQL serveru po jednom (1) hosting nalogu je 100 000 upita u okviru jednog (1) sata.

Član 22.

U slučaju pronalaženja povrede, Provajder će obavestiti Korisnika da mora preduzeti korake optimizacije ili rešavanja problema upita za bazu podataka.

Član 23.

U slučaju da korisnik ne uspe da preduzme mere da otkloni povredu u roku od jednog (1) meseca od slanja obaveštenja, Provajder ima pravo da jednostrano prekine ili ograniči korišćenje Usluga.

Član 24.

Korisnik neće biti u mogućnosti da hostuje baze podataka veće od 1GB i/ili da sadrži više od 1000 tablica.

Ograničenje simultanih HTTP veza


Član 25.

Aplikacije hostovane na nalogu Korisnika mogu koristiti do 100 simultanih HTTP veza za sajtove/poddomene/addon domene.

Član 26.

Korisnik nema pravo da koristi nalog da služi sadržaju web sajtova hostovanih izvan odgovarajućeg naloga.

Član 27.

Kad se utvrde bilo kakve povrede člana 24. i 25., Provajder ima pravo da jednostrano prekine ili ograniči pružanje Usluga.

Periodični zadaci (cron jobs)


Član 28.

Korisnik ne može da odredi zadatke (cron jobs) koji se izvršavaju u intervalima kraćim od 15 minuta.

Ostale skripte, procesi i softverske aplikacije


Član 29.

Provajder će sačuvati pravo da privremeno prekine korišćenje usluga za korisnike čije aplikacije prouzrokuju preopterećenje ili druge posledice, ometajući redovno funkcionisanje Provajderove serverske opreme.

Član 30.

Provajder ne može da započne više od dvadeset (20) simultano pokrenutih procesa.

Ostala ograničenja


Član 31.

Korisnik nema pravo da hostuje na svom nalogu backup kopije navedenog naloga koji su stariji od jednog (1) meseca.

Član 32.

Svake nedelje, Provajder će napraviti nekoliko backup kopija naloga hostovanih na deljeni hosting serverima. Ove rezervne kopije će biti samo za internu upotrebu. Određene vrste fajlova su isključeni iz backup kopije. Takvi fajlovi su (ali ne ograničavajući se na) sledeći: .iso; .ace; .arj; .avi; .bak; .bin; .bz; .bz2; .cab; .car; .cbr; .ccd; .cdr; .cue; .drw; .exe; .flv; .gz; .gzip; .img; .jar; .jmy; .lbs; .md; .mid; .midi; .mov; .mp2; .mp3; .mp4; .mpa; .mpeg; .mpg; .nrg; .pae; .pak; .psb; .psd; .r00; .r01; .r02; .r03; .ram; .rar; .rm; .rmf; .sea; .sub; .tar; .tar.gz; .tgz; .vob; .wad; .wav; .wave; .wma; .wmv; i .zip.

Član 33.

Korisnik ne može da hostuje fajlove veće od 500MB na hosting nalogu, kao i fajlove sledećih vrsta: .iso; .avi; .cue; .bin; .nrg, kao ni DVD/CD image niti ostale digitalne medije.

Član 34.

Kupovinom usluga od Provajdera, uključujući usluge backup kopija, Korisnik pristaje da održava svoj sopstveni set backup kopija, nezavisno od backup kopija održavanih od strane Provajdera.

Član 35.

U slučaju da Provajder pruži Korisniku backup podatke, oni će biti u vidu neobrađenih podataka, a Korisnik će morati da ih dalje obradi radi daljeg korišćenja.

Član 36.

Korisnik je u obavezi da organizuje nalog/e na takav način da ni on, niti bilo koji gost sajta hostovanog na nalozima kojima upravlja Korisnik, ne mogu da koriste resurse koji uveliko premašuju prosečno korišćenje odgovarajućeg resursa korišćenog od strane ostalih korisnika za istu ili sličnu uslugu.

Član 37.

Daljinski pristup MySQL i MSSQL će biti obezbeđen samo za administraciju baze podataka. Ne može da se koristi od strane aplikacije koje rade na kompjuterskim sistemima osim za one gde je određena baza podataka hostovana. U slučaju povrede ovog Člana, Provajder ima pravo da jednostrano prekine korišćenje usluga bez ikakvog obaveštenja.

Član 38.

Aplikacije hostovane na nalogu Korisnika mogu da koriste operativnu memoriju (RAM) u skladu sa ograničenjima propisanim u skladu sa parametrima određenog hosting plana.

Član 38a.

Maksimalni broj dozvoljenih inoda (fajlova, direktorijuma, itd.), koje Korisnik može hostovati na hosting nalogu će biti određene u skladu sa izabranim hosting planom, kako sledi:
- za “SuperStart” hosting plan – do90 000 fajlova i direktorijuma;
– za “SuperPro” hosting plan – do 180 000 fajlova i direktorijuma;
– za “SuperHosting” hosting plan – do270 000 fajlova i direktorijuma;
– za preprodavce hosting planova - do fajlova i direktorijuma za svaki nalog Korisnika hostovanog na nalogu preprodavca.

Član 38b.

Kada je dostignut maksimalni dozvoljen broj fajlova i direktorijuma na nalogu, Provajder će obavestiti Korisnika da mora da preduzme neophodne mere da smanji broj u okviru određenih limita. Provajder će dati Korisniku rok u kojem mora da preduzme mere da broj fajlova i direktorijuma ne prelazi određene limite.

Član 38c.

U slučaju da nakon isteka zadatog roka Provajdera, broj fajlova i direktorijuma na Korisnikovom nalogu i dalje prelaz određene limite, Provajder ima pravo da prekine ili ograniči usluge korišćenja i/ili prekine generisanje backup kopije naloga.

B. PRAVILA LEPOG PONAŠANJA, KRITERIJUMI MORALNOG I PRISTOJNOG PONAŠANJA


Član 39.

U slučaju da Korisnik prilikom održavanja sistema zahteva ili vrši bilo kakvu komunikaciju sa zaposlenima Provajdera ne obraćajući pažnju na lepo ponašanje, kriterijume moralnog i pristojnog ponašanja, “SUPERHOSTING” d.o.o. Beograd ima pravo da odbije saradnju sa Korisnikom, kao i da ograniči komunikaciju sa istim, bez preciziranja razloga kao i bez obaveze naknade bilo kakve štete.

U gore navedenim slučajevima, Provajder ima diskreciono pravo da ugovorni odnos sa Korisnikom jednostrano raskine i Korisnik može biti odbijen za bilo kakvo dalje pružanje usluga, i Provajder neće imati obavezu naknade bilo kakve štete Korisniku.
 
Član 1.

Važeći Opšta uslovi korišćenja web sajta www.superhosting.rs, bloga i pomoćne stranice „SUPERHOSTING“ d.o.o. Beograd (u daljem tekstu: „Opšti uslovi“), regulišu odnose između „SUPERHOSTING“ d.o.o. Beograd, Ul. Kneza Mihaila br. 33, 11000 Stari grad, matični broj: 21465542 (u daljem tekstu: „SUPERHOSTING“), i posetilaca sajta (www.superhosting.rs) (u daljem tekstu: „Posetioci“), blog sa adrese (http://blog.superhosting.rs/) kao i pomoćne stranice sa adrese (http://help.superhosting.rs/) (u daljem tekstu: „Stranice“).

Član 2.

Stranice SUPERHOSTING-a pružaju informacije Posetiocima o različitim temama iz oblasti informacionih tehnologija, korišćenja hosting i cloud usluga, registracije i upravljanjem domenima, tehničke podrške i ostalih tema vezanih za komercijalne aktivnosti SUPERHOSTING-a. 

Član 3.

(1) Sve publikacije na Stranicama su isključiva intelektualna svojina SUPERHOSTING-a i ne mogu se koristiti na bilo koji način bez prethodnog pisanog pristanka SUPERHOSTING-a, uključujući zabranu kopiranja u blogovima trećih lica ili sajtova za tehničku podršku.

(2) Slike na Stranicama SUPERHOSTING-a i ostali vizuelni elementi, predstavljaju intelektualnu svojinu SUPERHOSTING-a i ne mogu biti korišćeni ili reprodukovani na bilo koji način od strane trećih lica bez prethodnog pisanog pristanka SUPERHOSTING-a.

Član 4.

(1) SUPERHOSTING ne dozvoljava na bilo koji način korišćenje sadržaja Stranica vizualizacijom celine ili nekog dela materijala ovde objavljenog u određenom prostoru ili okviru drugog sajta.

(2) „Deep linking“ materijala na Stranicama sa ostalih sajtova će biti dozvoljene, u slučaju da linkovima i metodima prezentovanja linka Posetioci nisu pogrešno navođeni i ako nisu povređena pravila lepog ponašanja.

Član 5.

SUPERHOSTING dozvoljava pristup sadržaju Stranica u saglasnosti sa opštim poslovnim pravilima.

Član 6.

(1) SUPERHOSTING preduzima mere zaštite podataka o ličnosti Posetilaca u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije i Zaštitom podatka o ličnosti na sajtu SUPERHOSTING-a.

(2) SUPERHOSTING ne daje password-e niti ostale informacije o identifikaciji i ne zahteva registraciju za korišćenje Stranica od strane Posetilaca. 

Član 7.

(1) Važeći Opšti uslovi mogu biti izmenjeni od strane SUPERHOSTING-a u vezi sa čim će obavestiti na odgovarajući način sve Posetioce Stranica.

(2) Izmene Opštih uslova će stupiti na snagu za sve Posetioce Stranica od momenta njihove objave od strane SUPERHOSTING-a. 

Član 8.

SUPERHOSTING može svojevoljno, bez prethodnog obaveštavanja i naknade bilo kakvog štete zabraniti ili ograničiti Posetiocima pristup Stranicama ili njihovom delu ukoliko korišćenjem dolazi do povrede važećih Opštih uslova, primenjujući važeće zakonske propise Republike Srbije, opšteprihvaćenih pravila etike ili u slučaju povrede prava intelektualne svojine SUPERHOSTING-a.

Član 9.

(1) SUPERHOSTING pruža pristup sadržaju Stranica u zatečenom stanju i ne garantuje da će smernice materijala u okviru Stranica pružiti očekivane rezultate Posetilaca.

(2) SUPERHOSTING ne odgovara za bilo kakvu štetu ili izgubljenu dobit Posetilaca prilikom davanja saveta ili smernica sadržanih ili objavljenih u okviru sadržaja Stranica.

(3) SUPERHOSTING ne odgovara za štetu nastalu od strane Posetilaca prema trećim licima prouzrokovanu korišćenjem Stranica i njene sadržine.

Član 10.

Posetioci su u obavezi da poštuju pravila etike i ne smeju da narušavaju reputaciju SUPERHOSTING-a prilikom korišćenja Stranica i njene sadržine. 

Član 11.

Za rešavanje bilo kakvih sporova koji nisu rešeni ovim uslovima a u vezi su sa njihovom primenom i interpretacijom, primenjivaće se zakoni Republike Srbije. 

Član 12.

Važeći Opšti uslovi će stupiti na snagu prema svim Posetiocima Stranica dana 17.06.2019.